หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตัดปลายเหล็กม้วนเพื่อเชื่อมต่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-014ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตัดปลายเหล็กม้วนเพื่อเชื่อมต่อ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจวัดความกว้างของเหล็กม้วนก่อนการตัด ปรับตั้งและควบคุมการทำงานเครื่องตัดปลายเหล็กม้วน และบำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0110601 ตรวจวัดความกว้างของเหล็กม้วนก่อนการตัด 1. เลือกเครื่องมือวัดความกว้างของเหล็กม้วนได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 0110601.01
0110601 ตรวจวัดความกว้างของเหล็กม้วนก่อนการตัด 2. วัดความกว้างของเหล็กม้วน ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการใช้เครื่องมือวัด 0110601.02
0110602 ปรับตั้งและควบคุมการทำงานเครื่องตัด 1. อธิบายหลักการใช้งานของเครื่องตัดได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110602.01
0110602 ปรับตั้งและควบคุมการทำงานเครื่องตัด 2. ปรับตั้งเครื่องตัด ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110602.02
0110602 ปรับตั้งและควบคุมการทำงานเครื่องตัด 3. ควบคุมการทำงานของเครื่องตัดได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110602.03
0110603 บำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น 1. อธิบายขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0110603.01
0110603 บำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น 2. บำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น ได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0110603.02
0110603 บำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น 3. ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องตัด ก่อนและหลังการใช้งาน ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110603.03
0110603 บำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น 4. บันทึกผลการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องตัด ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110603.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. การใช้เครื่องมือวัด

3. ความปลอดภัยในงานทั่วไป

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปรับตั้งเครื่องตัด

2. การบำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการปรับตั้งเครื่องตัด

2. หลักการบำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น

3. คู่มือการใช้เครื่องตัด

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ตัดเหล็กม้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. บำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น

(ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกเครื่องมือวัดความกว้างของเหล็กม้วน ทำการวัดความกว้างของเหล็กม้วนได้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อใช้ในการตรวจวัดความกว้างของเหล็กม้วนก่อนการตัด ปรับตั้งเครื่องตัด และควบคุมการทำงานของเครื่องตัดได้ตามขั้นตอนอย่างปลอดภัย ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องตัดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งการบำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้นได้ตามคู่มือการบำรุงรักษาได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เครื่องตัดปลายเหล็กม้วน” หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดปลายเหล็กม้วนให้ได้ขนาดความกว้าง ตามที่ต้องการ มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ เช่น เครื่องตัดใช้ระบบไฮดรอลิก หรือ เครื่องตัดแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

“การบำรุงรักษาเครื่องตัดปลายเหล็กเบื้องต้น” หมายถึง การบำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของเครื่องจักร ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการตรวจวัดความกว้างของเหล็กม้วนก่อนการตัด

  1) แบบทดสอบข้อเขียน

  2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

  3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการการปรับตั้งและควบคุมการทำงานเครื่องตัด

  1) แบบทดสอบข้อเขียน

  2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

  3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมินความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องตัดเบื้องต้น

  1) แบบทดสอบข้อเขียน

  2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมิน 

 

 ยินดีต้อนรับ