หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-015ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0110701 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน 1. อธิบายขั้นตอนการปรับตั้งเครื่องเชื่อมได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110701.01
0110701 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน 2. ปรับค่าพารามิเตอร์ของเครื่องเชื่อมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110701.02
0110701 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน 3. เชื่อมต่อเหล็กม้วนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110701.03
0110702 บำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น 1. อธิบายขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0110702.01
0110702 บำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น 2. บำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น ได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0110702.02
0110702 บำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น 3. ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องเชื่อม ก่อนและหลังการใช้งานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110702.03
0110702 บำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น 4. บันทึกผลการตรวจความผิดปกติของเครื่องเชื่อม ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110702.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. ความปลอดภัยในงานทั่วไป

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเชื่อมต่อเหล็กม้วน 

2. การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น (เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อม MIG เครื่องเชื่อม TIG เป็นต้น) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มาตรฐานงานเชื่อม

2. หลักการเชื่อมต่อเหล็กม้วน

3. หลักการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น

4. คู่มือการใช้งานเครื่องเชื่อม (เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อม MIG เครื่องเชื่อม TIG เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เชื่อมต่อเหล็กม้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. บำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น

   (ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนการปรับตั้งเครื่องเชื่อมได้ สามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมได้ตามที่กำหนด ทำการควบคุมเครื่องเชื่อมเพื่อทำการเชื่อมต่อม้วนเหล็กได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด ตลอดจนสามารถตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องเชื่อมได้ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบได้

   (ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เครื่องเชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน” หมายถึง เครื่องเชื่อมที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อม MIG เครื่องเชื่อม TIG เป็นต้น

“การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมต่อปลายเหล็กเบื้องต้น” หมายถึง การบำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของเครื่องจักร ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน

  1) แบบทดสอบข้อเขียน

  2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

  3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมเบื้องต้น     

  1) แบบทดสอบข้อเขียน

  2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ