หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ไสตะเข็บท่อด้านใน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-012ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ไสตะเข็บท่อด้านใน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตั้งชุดไสตะเข็บท่อด้านใน และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0111301 ปรับตั้งชุดไสตะเข็บท่อด้านใน 1. อธิบายหลักการปรับตั้งชุดไสตะเข็บท่อด้านในได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 0111301.01
0111301 ปรับตั้งชุดไสตะเข็บท่อด้านใน 2. เลือกมีดไสตะเข็บท่อด้านในได้ถูกต้องตามขนาดท่อ 0111301.02
0111301 ปรับตั้งชุดไสตะเข็บท่อด้านใน 3. ปรับตั้งมีดไสตะเข็บท่อด้านในได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111301.03
0111301 ปรับตั้งชุดไสตะเข็บท่อด้านใน 4. ควบคุมรอยไสตะเข็บท่อด้านในให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือใบสั่งผลิตได้ 0111301.04
0111302 บำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านในเบื้องต้น 1. อธิบายการบำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านในเบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนการบำรุงรักษา 0111302.01
0111302 บำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านในเบื้องต้น 2. บำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านใน ได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0111302.02
0111302 บำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านในเบื้องต้น 3. ตรวจสอบความผิดปกติของชุดไสตะเข็บท่อด้านใน ก่อนและหลังการใช้งาน 0111302.03
0111302 บำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านในเบื้องต้น 4. บันทึกผลการตรวจสอบความผิดปกติของชุดไสตะเข็บท่อด้านในได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111302.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. การใช้เครื่องมือวัด

3. ความปลอดภัยในงานทั่วไป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเลือกเม็ดมีดไสตะเข็บท่อด้านใน

2. การปรับตั้งเครื่องไสตะเข็บท่อด้านใน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานของชุดไสตะเข็บท่อด้านใน

2. หลักการคัดเลือกใช้เม็ดมีดไสตะเข็บท่อด้านใน

3. คู่มือการใช้ชุดไสตะเข็บใน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ไสตะเข็บท่อด้านใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือใบสั่งผลิต

2. บำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านในเบื้องต้น

3. กรณีที่เครื่องรีดท่อไม่มีชุดไสตะเข็บท่อด้านในไม่ใช้ทักษะเรื่องนี้

(ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความสามารถปรับตั้งชุดไสตะเข็บท่อด้านใน และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“ชุดไสตะเข็บท่อ ด้านใน (Inside Scarfing Unit)” หมายถึง การไสตะเข็บด้านในที่ผ่านการเชื่อม ERW ให้มีผิวเรียบสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า

“การบำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านในเบื้องต้น” หมายถึง การบำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของชุดไสตะเข็บท่อ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการปรับตั้งชุดไสตะเข็บท่อด้านใน

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการบำรุงรักษาชุดไสตะเข็บท่อด้านในเบื้องต้น

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ