หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-018ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW และบำรุงรักษาได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0111501 ใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์และทำสัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW 1. อธิบายวิธีการใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กได้อย่างถูกต้อง 0111501.01
0111501 ใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์และทำสัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW 2. เลือกใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กได้อย่างถูกต้อง 0111501.02
0111501 ใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์และทำสัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW 3. ใช้งานเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111501.03
0111502 บำรุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW 1. อธิบายการบำรุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์เบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0111502.01
0111502 บำรุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW 2. บำรุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์เบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0111502.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. การใช้เครื่องมือวัด

3. ความปลอดภัยในงานทั่วไป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปรับตั้งเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็ก 

2. การบำรุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการปรับตั้งเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็ก 

2. หลักการบำรุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กเบื้องต้น

3. คู่มือการใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็ก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. พิมพ์เครื่องหมายและฉลากตามใบสั่งผลิต

2. บำรุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กเบื้องต้น

3. กรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ไม่ต้องใช้ทักษะความรู้เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์

   (ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกใช้เครื่องหรืออุปกรณ์และทำพิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW ได้

   (ข) คำอธิบายรายละเอียด

“อุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี พิมพ์สี ตัวอักษรตัวเลข สัญลักษณ์ ต่างๆบนผลิตภัณฑ์

“การบำรุงรักษาเบื้องต้น” หมายถึง บำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของอุปกรณ์ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการใช้เครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW  

   1) แบบทดสอบข้อเขียน

   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

   3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW

   1) แบบทดสอบข้อเขียน

   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมิน ยินดีต้อนรับ