หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เชื่อมท่อตะเข็บตรง ERW

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-010ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เชื่อมท่อตะเข็บตรง ERW

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตั้งอุปกรณ์งานเชื่อม รวมถึงปรับตั้งและควบคุม เครื่องเชื่อม ERW และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0111101 ปรับตั้งอุปกรณ์งานเชื่อม ERW 1. อธิบายหลักการใช้ถ่านอิมพรีเดอร์และเวิร์คคอยล์กับท่อแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111101.01
0111101 ปรับตั้งอุปกรณ์งานเชื่อม ERW 2. ปรับตั้งถ่านอิมพรีเดอร์และเวิร์คคอยล์ได้ถูกต้องตามหลักการและขั้นตอนปรับตั้ง 0111101.02
0111102 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อม ERW 1. อธิบายหลักการปรับตั้งเครื่องเชื่อม ERW ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111102.01
0111102 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อม ERW 2. เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าพารามิเตอร์มาตรฐานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111102.02
0111102 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อม ERW 3. ปรับตั้งเครื่องเชื่อม ERW ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111102.03
0111102 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อม ERW 4. ควบคุมการทำงานของเครื่องเชื่อม ERW ได้ถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111102.04
0111102 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อม ERW 5. บันทึกข้อมูลการปรับตั้ง เครื่องเชื่อม ERW ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111102.05
0111103 บำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น 1. อธิบายหลักการซ่อมบำรุงเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0111103.01
0111103 บำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น 2. บำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น ได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0111103.02
0111103 บำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น 3. ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องเชื่อม ERW ก่อนและหลังการใช้งาน 0111103.03
0111103 บำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น 4. บันทึกผลการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องเชื่อม ERW ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111103.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. ความปลอดภัยในงานทั่วไป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปรับตั้ง เครื่องเชื่อม ERW

2. การปรับตั้งถ่านอิมพรีเดอร์และเวิร์คคอยล์

3. การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานของเครื่องเชื่อม ERW 

2. หลักการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น

3. คู่มือการใช้เครื่องเชื่อม ERW


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เชื่อมตะเข็บท่อตรง ERW ได้ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งผลิต

2. บำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น

   (ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความสามารถปรับตั้งอุปกรณ์งานเชื่อม รวมถึงปรับตั้งและควบคุม เครื่องเชื่อม ERW และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้

   (ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เครื่องเชื่อมท่อตะเข็บตรง ERW” หมายถึง เครื่องเชื่อมที่ใช้กระแสไฟฟ้าตกคร่อมระหว่างขอบเหล็กทั้งสองข้าง ทำให้ขอบเหล็กหลอมละลายที่อุณหภูมิระหว่าง 1,200°C ถึง 1,400°C (2,200°F ถึง 2,600°F) มีหลายประเภท เช่น เครื่องเชื่อม ERW แบบ Vacuum tube หรือ เครื่องเชื่อม ERW แบบ Solid state เป็นต้น

“การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น” หมายถึง การบำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของเครื่องจักร ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการปรับตั้งอุปกรณ์งานเชื่อม ERW     

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการปรับตั้งและควบคุมเครื่องเชื่อม ERW          

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมินความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ERW เบื้องต้น          

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมิน ยินดีต้อนรับ