หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แพ็คท่อตะเข็บตรง ERW ให้เป็นไปตามใบสั่งผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-019ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แพ็คท่อตะเข็บตรง ERW ให้เป็นไปตามใบสั่งผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตั้งและควบคุมการทำงานของเครื่องรัดเหล็กพืด และอุปกรณ์แพ็คท่อ หรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0110401 ปรับตั้งและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แพ็คท่อหรือเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ 1. อธิบายขั้นตอนการปรับตั้งอุปกรณ์แพ็คท่อหรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110401.01
0110401 ปรับตั้งและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แพ็คท่อหรือเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ 2. ปรับตั้งอุปกรณ์แพ็คท่อ หรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110401.02
0110401 ปรับตั้งและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แพ็คท่อหรือเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ 3. จัดเรียงและแพ็คท่อโดยใช้เครื่องรัดเหล็กพืดได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110401.03
0110402 บำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อหรือเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติเบื้องต้น 1. อธิบายการบำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อหรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติเบื้องต้น ได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0110402.01
0110402 บำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อหรือเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติเบื้องต้น 2. บำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์แพ็คท่อ หรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติเบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0110402.02
0110402 บำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อหรือเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติเบื้องต้น 3. ตรวจสอบความผิดปกติเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อ หรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติก่อนและหลังการใช้งานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110402.03
0110402 บำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อหรือเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติเบื้องต้น 4. บันทึกผลการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อหรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110402.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. การใช้เครื่องมือวัด

3. ความปลอดภัยในงานทั่วไป

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปรับตั้งอุปกรณ์แพ็คท่อ

2. การจัดเรียงท่อเพื่อแพ็ค

3. การใช้งานเครื่องรัดเหล็กพืด

4. การบำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดเบื้องต้น    

5. การควบคุมเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ     

6. การบำรุงรักษาเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มาตรฐานการแพ็คท่อ

2. หลักการปรับตั้งอุปกรณ์แพ็คท่อ

3. หลักการบำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดเบื้องต้น

4. คู่มือการใช้เครื่องรัดเหล็กพืด

5. คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็ค

6. คู่มือการใช้งานเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ    

7. คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. แพ็คท่อตรงตามใบสั่งผลิตในเวลาที่กำหนด

2. บำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดเบื้องต้น

3. บำรุงรักษาเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติเบื้องต้น 

4. กรณีที่ไม่มีเครื่องเรียงท่ออัตโนมัติไม่ต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องนี้

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถปรับตั้งและควบคุมการทำงานของเครื่องรัดเหล็กพืด และอุปกรณ์แพ็คท่อ หรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เครื่องรัดเหล็กพืด” หมายถึง เครื่องที่ใช้เหล็กพืดแพ็คท่อ ให้ได้ตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ           

“เครื่องเรียงผลิตภัณฑ์ท่อ” เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับจัดเรียงท่อ ให้มีรูปทรงและจำนวนเส้นตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ มี 2 รูปแบบ คือ เครื่องเรียงแบบทั่วไป และเครื่องเรียงแบบอัตโนมัติ

“การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น” หมายถึง บำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของเครื่องจักร ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการปรับตั้งและควบคุมการทำงานของเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อ หรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติ

    1) แบบทดสอบข้อเขียน

    2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

    3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องรัดเหล็กพืดและอุปกรณ์แพ็คท่อ หรือ เครื่องเรียงท่ออัตโนมัติเบื้องต้น  

   1) แบบทดสอบข้อเขียน

   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

   3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

 ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน 

  ยินดีต้อนรับ