หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW เบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-021ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW เบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาขนาดและ ความตรงของท่อ การเชื่อมตะเข็บท่อ การไสตะเข็บท่อด้านนอก การไสตะเข็บท่อด้านใน ความยาวและรอยตัดปลายท่อ และรอยขูดขีดบนท่อได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0111701 แก้ไขปัญหาขนาดและความตรงของท่อ 1. ระบุสาเหตุขนาดท่อและความตรงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111701.01
0111701 แก้ไขปัญหาขนาดและความตรงของท่อ 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการปรับขนาดและความตรงของท่อได้ถูกต้องตามหลักการ 0111701.02
0111701 แก้ไขปัญหาขนาดและความตรงของท่อ 3. ปรับแก้ไขปัญหาขนาดและความตรงของท่อได้ถูกต้องตามหลักการ 0111701.03
0111702 แก้ไขปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อ 1. ระบุสาเหตุการเชื่อมตะเข็บท่อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111702.01
0111702 แก้ไขปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อ 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111702.02
0111702 แก้ไขปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อ 3. ปรับแก้ไขปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อได้ถูกต้องตามหลักการ 0111702.03
0111703 แก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านนอก 1. ระบุสาเหตุการไสตะเข็บท่อด้านนอกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111703.01
0111703 แก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านนอก 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านนอกได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111703.02
0111703 แก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านนอก 3. ปรับแก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านนอกได้ถูกต้องตามหลักการ 0111703.03
0111704 แก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านใน 1. ระบุสาเหตุการไสตะเข็บท่อด้านในที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111704.01
0111704 แก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านใน 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านใน ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111704.02
0111704 แก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านใน 3. ปรับแก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านในได้ถูกต้องตามหลักการ 0111704.03
0111705 แก้ไขปัญหาความยาวและรอยตัดปลายท่อ 1. ระบุสาเหตุความยาวและรอยตัดปลายท่อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111705.01
0111705 แก้ไขปัญหาความยาวและรอยตัดปลายท่อ 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาความยาวและรอยตัดปลายท่อได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111705.02
0111705 แก้ไขปัญหาความยาวและรอยตัดปลายท่อ 3. ปรับแก้ไขปัญหาความยาวและรอยตัดปลายท่อได้ถูกต้องตามหลักการ 0111705.03
0111706 แก้ไขปัญหารอยขูดขีดบนท่อ 1. ระบุสาเหตุรอยขูดขีดบนท่อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111706.01
0111706 แก้ไขปัญหารอยขูดขีดบนท่อ 2. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหา รอยขูดขีดบนท่อ ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111706.02
0111706 แก้ไขปัญหารอยขูดขีดบนท่อ 3. ปรับแก้ไข ปัญหา รอยขูดขีดบนท่อ ได้ถูกต้องตามหลักการ 0111706.03
0111707 ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW เบื้องต้น 1. กำหนดวิธีในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาถูกต้องตามหลักการ 0111707.01
0111707 ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW เบื้องต้น 2. ตรวจสอบผลก่อนและหลังของการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามที่กำหนด 0111707.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. การใช้เครื่องมือวัด

3. การปรับตั้งลูกรีด

4. การปรับตั้งเครื่องเชื่อม ERW

5. การปรับชุดไสตะเข็บท่อด้านนอก

6. การปรับชุดไสตะเข็บท่อด้านใน

7. การปรับตั้งเครื่องตัด (cut off)

8. ความปลอดภัยในงานทั่วไป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2. การตรวจสอบทดสอบผลิตภัณฑ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

2. คู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

3. คู่มือการตรวจสอบทดสอบผลิตภัณฑ์

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงการผลิต เช่น มอก.107 มอก.276 มอก.427 เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

   (ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถแก้ไขปัญหา ขนาดและ ความตรงของท่อ การเชื่อมตะเข็บท่อ การไสตะเข็บท่อด้านนอก การไสตะเข็บท่อด้านใน ความยาวและรอยตัดปลายท่อ และรอยขูดขีดบนท่อได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์” หมายถึง มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการผลิต การตรวจสอบทดสอบผลิตภัณฑ์ เช่น มอก.107-2561 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มอก.276-2532 ท่อเหล็กกล้า มอก.427-2531 ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ เป็นต้น

“มาตรฐานรอยไสตะเข็บ” หมายถึง รอยไสตะเข็บนอก ต้องมีความเรียบสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า

“มาตรฐานการไสตะเข็บใน” หมายถึง รอยไสตะเข็บใน ต้องมีความเรียบสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า

“มาตรฐานความยาว” หมายถึง ความยาวท่อเหล็กที่ได้จากการตัด ต้องได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า

“มาตรฐานรอยตัดปลายท่อ” หมายถึง รอยตัดปลายท่อ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหา ขนาดและ ความตรงของท่อ  
   1) แบบทดสอบข้อเขียน
   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมตะเข็บท่อ          
   1) แบบทดสอบข้อเขียน
   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.3 เครื่องมือประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านนอก
   1) แบบทดสอบข้อเขียน
   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.4 เครื่องมือประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาการไสตะเข็บท่อด้านใน       
   1) แบบทดสอบข้อเขียน
   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.5 เครื่องมือประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความยาวและรอยตัดปลายท่อ      
   1) แบบทดสอบข้อเขียน
   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.6 เครื่องมือประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหารอยขูดขีดบนท่อ       
   1) แบบทดสอบข้อเขียน
   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.7 เครื่องมือประเมินความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW เบื้องต้น
    1) แบบทดสอบข้อเขียน
    2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ