คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสำรวจสถานที่ตั้งโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล จีเอพี สามารถจัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาบ่อและวัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล สามารถเตรียมน้ำเพื่อใช้ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล จัดการลูกกุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและป่วย รวบรวมและบรรจุลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) สามารถขนส่งและควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) รวมทั้งมีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยบุคคลที่มีอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล หรือ บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AQA-2-052ZA ขนส่งและควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)
ARC-AQA-2-051ZA รวบรวมและบรรจุ ลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)
ARC-AQA-2-049ZA ตรวจสอบความสมบูรณ์ แข็งแรงลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ก่อนขาย
ARC-AQA-2-048ZA จัดการลูกกุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและป่วย
ARC-AQA-2-041ZA เตรียมน้ำเพื่อใช้ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-2-040ZA จัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาบ่อและวัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-2-038ZA ใช้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-2-031ZA สำรวจสถานที่ตั้งโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ