หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขนส่งและควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-2-052ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขนส่งและควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) และจัดการคุณภาพน้ำในการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

          ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 08 Unit Group     1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                6221 (Aquaculture workers)

                                9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20702.01 ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) 1.1 ระบุอุณหภูมิและเลือกวิธีการลดอุณหภูมิ 20702.01.01 55833
20702.01 ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) 1.2 ระบุวัสดุอุปกรณ์ในการลดอุณหภูมิ 20702.01.02 55834
20702.01 ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) 1.3 ระบุขั้นตอนการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง 20702.01.03 55835
20702.02 จัดการคุณภาพน้ำในขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) 2.1 ระบุคุณสมบัติของน้ำและจัดเตรียมคุณภาพน้ำก่อนการขนส่ง 20702.02.01 55836
20702.02 จัดการคุณภาพน้ำในขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) 2.2 ระบุวิธีควบคุมคุณภาพน้ำให้คงที่ระหว่างการขนส่ง 20702.02.02 55837

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ภาษาไทยได้ และคำนวณขั้นพื้นฐาน          2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน3. มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจำ4. มีทักษะเรื่องความปลอดภัย5. มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการลดอุณหภูมิให้เหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คำนวณ ขั้นพื้นฐาน2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น3. มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมคุณภาพน้ำให้คงที่ระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเล ระยะโพสลาวาร์ (PL)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเล2. แฟ้มสะสมงานด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน                    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. ลดอุณหภูมิทีละน้อยตามระยะเวลาและให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายโดยไม่มีผลกระทบต่ออัตรารอดและสุขภาพของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)2. ระบุขั้นตอนการควบอุณหภูมิสุดท้ายที่ลดสำหรับการลำเลียงให้คงที่มากที่สุด โดยคำนึงระยะเวลาลำเลียง เพื่อไม่มีผลกระทบต่ออัตรารอดและสุขภาพของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)3. ระบุคุณภาพน้ำ ได้แก่  ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม และออกซิเจนละลายน้ำ และการจัดเตรียมน้ำก่อนการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)4. วิธีการจัดการคุณภาพน้ำ ได้แก่ ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม และออกซิเจนละลายน้ำ ระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ลดอุณหภูมิทีละน้อยตามระยะเวลาและให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายโดยไม่มีผลกระทบต่ออัตรารอดและสุขภาพของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)1.1 ลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (Post Larva, PL) หรือที่เรียกว่า กุ้งพี  หมายถึง ลูกกุ้งที่พัฒนามาจากลูกกุ้งทะเลระยะนอเพลียส ลูกกุ้งทะเลระยะไมซิส จนพัฒนาเป็นลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์1.2 อุปกรณ์ ได้แก่ กล่องโฟม น้ำแข็ง เทอร์โมมิเตอร์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. แบบทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)          2. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ