หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาบ่อและวัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-2-040ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาบ่อและวัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการอนุบาลลูกกุ้งทะเลและการบำรุงรักษาได้ สามารถจัดเตรียมบ่อถังและในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลและบำรุงรักษาได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบอาชีพอนุบาลลูกกุ้งทะเล

          ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group   1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                       6221 (Aquaculture workers)

                                       9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20303.01 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งทะเลและการบำรุงรักษา 1.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 20303.01.01 55758
20303.01 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งทะเลและการบำรุงรักษา 1.2 ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ 20303.01.02 55759
20303.01 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งทะเลและการบำรุงรักษา 1.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการอนุบาลลูกกุ้งทะเล 20303.01.03 55760
20303.02 ทำความสะอาด และบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 2.1 เลือกใช้สารเคมี ในการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ 20303.02.01 55761
20303.02 ทำความสะอาด และบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 2.2 จัดเตรียมสารเคมีและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ 20303.02.02 55762
20303.02 ทำความสะอาด และบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 2.3 ตรวจสอบการชำรุดของบ่อ 20303.02.03 55763
20303.02 ทำความสะอาด และบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 2.4 ซ่อมแซมบ่อ 20303.02.04 55764

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ภาษาไทยได้ และคำนวณขั้นพื้นฐาน          2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน3. มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจำ4. มีทักษะเรื่องความปลอดภัย5. มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คำนวณ ขั้นพื้นฐาน2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น3. มีความรู้ในการเลือกใช้สารเคมีและทำความสะอาดบ่อ ถังและวัสดุอุปกรณ์ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลก่อนและหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเล2. แฟ้มสะสมงานด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน                  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)2. การสอบปากเปล่า


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ให้สะอาดและปราศจากเชื้อก่อโรค2. เลือกชนิดและเตรียมความเข้มข้นของสารเคมีในในการทำความสะอาดบ่ออนุบาลลูกกุ้งทะเล บ่อเพาะไรน้ำเค็ม (อาร์ทีเมีย) และบ่อเพาะและขยายแพลงก์ตอนพืช  บ่อพักน้ำ บ่อบำบัด บ่อผสม ถุงกรองผ้าสักหลาด กระชังถ่ายน้ำ สวิง หัวทราย สายยาง และท่อดูดตะกอน ก่อนและหลังการใช้งาน3. ตรวจสอบการรั่วซึม แตกร้าว การทรุดตัวของบ่อ 4. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ่ออนุบาลลูกกุ้งทะเลและบ่อที่ใช้ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล ได้แก่ การลอกสีบ่อ การทาสีบ่อใหม่ การอุดรอยรั่วซึมของบ่อ(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์1.1 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ถุงกรองผ้าสักหลาด กระชังถ่ายน้ำ สวิง หัวทราย สายยาง ท่อดูดตะกอน และสารเคมีฆ่าเชื้อได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แบบทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)2. แบบประเมินการสอบปากเปล่า

3. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการอนุบาลลูกกุ้ง
ทะเลยินดีต้อนรับ