หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมน้ำเพื่อใช้ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-2-041ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมน้ำเพื่อใช้ในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          สามารถบำบัดน้ำใช้งานให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

          ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group 1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                     6221 (Aquaculture workers)

                                     9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20304.01 บำบัดน้ำใช้งานให้สะอาด 1.1 อธิบายระบบกรองทางกายภาพและชีวภาพ 20304.01.01 55765
20304.01 บำบัดน้ำใช้งานให้สะอาด 1.2 เลือกวิธีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ 20304.01.02 55766
20304.02 ตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นได้ 2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 20304.02.01 55767
20304.02 ตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นได้ 2.2 ระบุขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ 20304.02.02 55768
20304.02 ตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นได้ 2.3 ระบุขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมี 20304.02.03 55769

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

               1. มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ภาษาไทยได้ และคำนวณขั้นพื้นฐาน               2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน3. มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจำ4. มีทักษะเรื่องความปลอดภัย5. มีทักษะในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบกรองทางกายภาพและชีวภาพ   

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คำนวณ ขั้นพื้นฐาน2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น3. รู้และเข้าใจวิธีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำใช้งาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเล2. แฟ้มสะสมงานด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)2. การสอบปฏิบัติการ


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. มีทักษะในการเลือกใช้ กำหนดความเข้มข้น และระยะเวลาที่ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคในน้ำ2. มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องผลิตโอโซน และรังสีอัลตราไวโอเลต ให้มีคุณลักษณะเฉพาะกับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ 3. ตรวจสอบน้ำทางกายภาพ ได้แก่ ความขุ่นใส สี กลิ่น อุณหภูมิ ความเค็ม  และทราบชนิดเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด4. ตรวจสอบน้ำทางเคมี ได้แก่ รู้ประเภทและใช้ชุดทดสอบ (Test kit) ได้แก่ ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย คลอรีน อัลคาไลนิตี้  ความกระด้างของน้ำ ได้ และรู้ประเภทและใช้ครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ  ได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์1.1 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำ อุปกรณ์สำหรับวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องวัดความขุ่นใสของน้ำ เครื่องวัดความเค็ม เทอร์โมมิเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับวัดคุณภาพน้ำทางเคมี ได้แก่ ชุดตรวจสอบไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

           1. แบบทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)           2. แบบประเมินการสอบปฏิบัติการ           3. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ