หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-2-038ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพอนุบาลลูกกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย รู้และนำมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลจีเอพีเบื้องต้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

          ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group     1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                         6221 (Aquaculture workers)

                                         9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20301.01 แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 1.1 ระบุหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 20301.01.01 55747
20301.01 แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 1.2 อธิบายรายละเอียดของหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 20301.01.02 55748
20301.02 ใช้ความรู้จากมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 2.1 อธิบายการใช้มาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลเพื่อการปฏิบัติงาน 20301.02.01 55749
20301.02 ใช้ความรู้จากมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 2.2 นำมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลมาใช้เพื่อการปฏิบัติงาน 20301.02.02 55750

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ภาษาไทยได้และคำนวณขั้นพื้นฐาน2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม             2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน3. มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจำ4. มีทักษะเรื่องความปลอดภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คำนวณ ขั้นพื้นฐาน2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษา   ในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้มาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลจีเอพีเบื้องต้น และมาปฏิบัติตามได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเล2. แฟ้มสะสมงานด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ข) คำแนะนำในการประเมิน                      หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. แบบทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)2. การสอบปากเปล่า


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. หลักเกณฑ์ของมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล ที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) เบื้องต้น และนำมาปฏิบัติให้โรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลได้ตามมาตรฐาน2. อธิบายรายละเอียดของหลักเกณฑ์ของมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลและเข้าใจถึงผลดีในเชิงการจัดการโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลเมื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) ได้3. สามารถอธิบายการใช้มาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) เบื้องต้น เพื่อการปฏิบัติงาน4. สามารถใช้มาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) เบื้องต้น เพื่อการปฏิบัติงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. หลักเกณฑ์ของมาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล ที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) เบื้องต้น และนำมาปฏิบัติให้โรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลได้ตามมาตรฐาน                           1.1 มาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล  (จีเอพี)  คือ มาตรฐานโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แบบทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)

2. แบบประเมินการสอบปากเปล่า3. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการอนุบาลลูกกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ