คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการกำหนดสถานที่ตั้งโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล กำหนดแบบแปลน โรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลและออกแบบบ่อ วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยใน โรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งานและการนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพภายในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล สามารถอนุบาลลูกกุ้งทะเลจัดหาชนิดและให้อาหารลูกกุ้งทะเล กำหนดระยะเวลาตรวจสอบชนิดเชื้อก่อโรคจากลูกกุ้งทะเล อาหารแพลงก์ตอนและอาร์ทิเมียและในน้ำบ่อเลี้ยง ประเมินผลการตรวจสอบและสาเหตุการติดเชื้อก่อโรคในลูกกุ้งทะเล ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ก่อนขาย จดทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและขอหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตจากโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล จัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้งจากโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลและจัดการสภาพแวดล้อมในและนอกโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล รวมทั้งมีทักษะระดับฝีมือ เฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล หรือ บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยแสดงหลักฐานใบผ่านการทำงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานสาขาอาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเลอย่างน้อย 1 ปี หรือ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยแสดงวุฒิการศึกษาและใบผ่านการฝึกงาน/ฝึกอบรม ในสาขาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 จะทำการทดสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระดับ 3 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AQA-3-055ZA จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-054ZA จัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้งจากโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-053ZA ดำเนินการตามระเบียบเพื่อขอประกอบการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งทะเลที่ผลิตจากโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-050ZA ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ก่อนขาย
ARC-AQA-3-047ZA ประเมินผลการตรวจสอบ และสาเหตุการติดเชื้อก่อโรคในลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-046ZA กำหนดระยะเวลาตรวจสอบชนิดเชื้อก่อโรคจากลูกกุ้งทะเล ในน้ำบ่อเลี้ยง และอาหาร
ARC-AQA-3-045ZA จัดหาชนิดและให้อาหารลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-044ZA อนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-043ZA จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-042ZA จัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งานและการนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-037ZA วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-033ZA กำหนดแบบแปลน โรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลและออกแบบบ่อ
ARC-AQA-3-032ZA กำหนดสถานที่ตั้งโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ