คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสำรวจสถานที่ตั้งโรงเพาะฟักกุ้งทะเล มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงเพาะฟักกุ้งทะเล จีเอพี สามารถจัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาบ่อและวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะฟักกุ้งทะเลและเตรียมน้ำเพื่อใช้ในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล สามารถเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ผสมพันธุ์กุ้งทะเล ตรวจสอบการพัฒนาการของรังไข่ (Ovarian Development) และการวางไข่ (Spawning) และฟักไข่กุ้งทะเลได้ สามารถตรวจสอบและประเมินผลผลิตลูกกุ้งทะเลระยะนอเพลียส จากแม่กุ้งทะเลที่วางไข่ สามารถรวบรวมและบรรจุลูกกุ้งทะเลระยะนอเพลียส สามารถขนส่งและควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะนอเพลียส รวมทั้งมีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล หรือ บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AQA-2-025ZA ขนส่งและควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการขนส่งลูกกุ้งทะเลระยะนอเพลียส
ARC-AQA-2-024ZA รวบรวมและบรรจุลูกกุ้งทะเลระยะนอเพลียส
ARC-AQA-2-020ZA ตรวจสอบและประเมินผลผลิตลูกกุ้งทะเลระยะนอเพลียสจากแม่กุ้งทะเลที่วางไข่
ARC-AQA-2-019ZA ฟักไข่กุ้งทะเล
ARC-AQA-2-018ZA ตรวจสอบการพัฒนาการของรังไข่ (Ovarian Development) และการวางไข่ (Spawning)
ARC-AQA-2-017ZA ผสมพันธุ์กุ้งทะเล
ARC-AQA-2-015ZA เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล
ARC-AQA-2-011ZA เตรียมน้ำเพื่อใช้ในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-2-010ZA จัดเตรียม ใช้และบำรุงรักษาบ่อและวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-2-008ZA ใช้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-2-001ZA สำรวจสถานที่ตั้งโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ