คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล วางแผนและออกแบบระบบเพิ่มอากาศและระบบน้ำในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล สามารถเลือกแหล่งพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ร่วมวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจการเพาะฟักกุ้งทะเลรวมทั้งมีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานในหน้าที่นักวิชาการในสาขาอาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเลอย่างน้อย 3 ปี สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 3 จะทำการทดสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระดับ 4 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AQA-4-029ZA ร่วมวางแผน และบริหารจัดการธุรกิจการเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-4-014ZA เลือกแหล่งพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล
ARC-AQA-4-006ZA วางแผนและออกแบบระบบน้ำในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-4-005ZA วางแผนและออกแบบระบบเติมอากาศในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-4-004ZA ควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ