คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการกำหนดสถานที่ตั้งโรงเพาะฟักกุ้งทะเล กำหนดแบบแปลนโรงเพาะฟักกุ้งทะเลและออกแบบบ่อ สามารถวางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งานและการนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล สามารถจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล สามารถจัดหาชนิดของอาหารที่เหมาะสมและให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ประเมินผลการตรวจสอบและสาเหตุการติดเชื้อก่อโรคในพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล กำหนดระยะเวลาตรวจสอบชนิดเชื้อก่อโรคจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล มีความสามารถจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและป่วย รู้และเข้าใจการจดทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและขอหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตจากโรงเพาะฟักกุ้งทะเล สามารถจัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้งจากโรงเพาะฟักกุ้งทะเลและจัดการสภาพแวดล้อมในและนอกโรงเพาะฟักกุ้งทะเล รวมทั้งมีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          - สำหรับบุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล หรือ บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยแสดงหลักฐานใบผ่านการทำงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานสาขาอาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเล อย่างน้อย 1 ปี หรือ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยแสดงวุฒิการศึกษาและใบผ่านการฝึกงาน/ฝึกอบรม ในสาขาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 จะทำการทดสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระดับ 3 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AQA-3-028ZA จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-027ZA จัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้งจากโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-026ZA ดำเนินการตามระเบียบเพื่อขอประกอบการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งทะเลที่ผลิตจากโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-023ZA จัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและป่วย
ARC-AQA-3-022ZA ประเมินผลการตรวจสอบและสาเหตุการติดเชื้อก่อโรคในพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล
ARC-AQA-3-021ZA กำหนดระยะเวลาตรวจสอบชนิดเชื้อก่อโรคจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล
ARC-AQA-3-016ZA จัดหาชนิดของอาหารที่เหมาะสมและให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล
ARC-AQA-3-013ZA จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-012ZA จัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งานและการนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-007ZA วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-003ZA กำหนดแบบแปลน โรงเพาะฟักกุ้งทะเลและออกแบบบ่อ
ARC-AQA-3-002ZA กำหนดสถานที่ตั้งโรงเพาะฟักกุ้งทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ