คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารเพื่อการพาณิชย์ มีทักษะในการจัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา มีทักษะในการควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายและตามสัญญา สามารถให้คำปรึกษากับผู้เช่าและผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายได้ สามารถวางแผนงานด้านกฎหมายให้ถูกต้องเหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการทำประกันภัย สามารถประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองด้านความเสี่ยงเพื่อครอบคลุมความเสียหายและความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและผู้ใช้อาคาร สามารถร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นในการดูแลและติดตั้งระบบความปลอดภัยในอาคาร ตลอดจนช่วยส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สามารถบริหารจัดการงานด้านกฎหมายเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอบรมและฝึกฝนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความถูกต้องและดำเนินการตามตัวบทกฎหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 5 โดยต้องมีประสบการณ์บริหารงานกฎหมายสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    3. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์หรือเทียบเท่า 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
    หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-UDHW-128A ทำประกันวินาศภัย
ASM-JFWP-129A ติดตามการเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองด้านความเสี่ยง
ASM-LKXK-132A บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ASM-AQQT-157A จัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
ASM-OQKW-161A ให้คำปรึกษากับผู้เช่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ASM-TZPX-162A จัดการแผนงานด้านกฎหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ