หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำประกันวินาศภัย

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-UDHW-128A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำประกันวินาศภัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ประกอบด้วยทักษะความรู้ในการกำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครอง  การทำประกันภัย เพื่อความเหมาะสมกับทรัพย์สินที่ดูแล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและอาชีวอนามัย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  ด้านการตรวจสอบอาคาร

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10201.01 รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 1) ระบุความเสี่ยง ตามประเภท กิจกรรมและทรัพย์สินต่าง ๆ ในอาคาร 10201.01.01 185399
10201.01 รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 2) ประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุแผนประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สิน และบุคคลภายในโครงการที่ทำการจัดซื้อ 10201.01.02 185400
10201.01 รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 3)เลือกเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครองที่ต้องมีในกรมธรรม์ประกันภัยได้ 10201.01.03 185401
10201.02 จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 1)กำหนดผู้รับผลประโยชน์จากการทำประกัน 10201.02.01 185402
10201.02 จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 2) กำหนดวงเงินเอาประกันประเภทต่างๆ 10201.02.02 185403
10201.02 จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 3) ระบุขั้นตอนและวิธีการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 10201.02.03 185404
10201.02 จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 4) จัดทำรายละเอียดใบเสนอราคาเพื่อส่งให้บริษัทประกันภัยเสนอราคากลับมา 10201.02.04 185405
10201.03 คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่ดูแล 1) คัดเลือกบริษัทประกันที่มีความมั่นคงเพื่อมาเสนอราคาและเงื่อนไขการประกันภัย 10201.03.01 185406
10201.03 คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่ดูแล 2) เปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันภัยและระบุข้อดี-ข้อเสียของกรมธรรม์แต่ละบริษัทประกันภัยได้ 10201.03.02 185407
10201.03 คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่ดูแล 3) เจรจาต่อรองการทำกรรมธรรม์ประกันภัยในด้านรายละเอียดการคุ้มครองและราคาได้ 10201.03.03 185408

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 • ทักษะในการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องแผนประกันภัยประเภทต่าง ๆ

 • ความรู้เรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์ ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

 • ความรู้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่าง ๆ

 • ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคาร

 • ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่าง ๆ

 • ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวกับการประกันภัยและการบริหารจัดการทรัพย์สิน(ค) คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

 3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย


15. ขอบเขต (Range Statement)

         ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ผู้ทดสอบต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัย สามารถดูแลและควบคุมกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. การประกันวินาศภัย คือ การโอนความเสี่ยงภัยของอาคารให้กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้จัดการโดยที่กรมธรรม์ประกันภัยหรือสัญญาความคุ้มครองการประกันภัย สามารถครอบคลุมความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 • ประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด (All Risks)

 • ประกันภัยบุคคลที่สาม(ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยความรับผิดต่อ

 • ประกันภัยอุปกรณ์และงานระบบ

 • ประกันภัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน2. ลักษณะความเสี่ยงในอาคาร(สิ่งปลูกสร้าง) ที่จำเป็นต้องทำประกันวินาศภัยต้องเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริง (Pure Risk) ได้แก่ประกันอัคคีภัย และประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความคุ้มครองจากการประกันอัคคีภัย3. กรมธรรม์ประกันภัย หรือ สัญญาความคุ้มครองการประกันภัย หมายถึง ตราสารที่มีรายละเอียดประกอบด้วย รายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย ภัยที่ผู้รับประกันรับเสี่ยง ราคาแห่งมูลประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงินเบี้ยประกัน ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุด ชื่อผู้เอาประกันภัย ซื่อผู้รับประกันภัย ชื่อผู้รับประโยชน์ วันทำสัญญาประกันภัย สถานที่และวันที่ได้ทำกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยยินดีต้อนรับ