คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้ความชำนาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารเพื่อการพาณิชย์ มีทักษะในการจัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา มีทักษะในการจัดการและร่างสัญญา สามารถประสานงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีความรู้เรื่องการทำประกันภัย สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความถูกต้องและดำเนินการตามตัวบทกฎหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 4 ต้องเป็นผู้มีอายุ 25ปีบริบูรณ์
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 4 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    3. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวส.หรือเทียบเท่า ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปวส.ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 9 ปีโดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์
    นิติกร
    พนักงานฝ่ายกฎหมาย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-UDHW-128A ทำประกันวินาศภัย
ASM-AQQT-157A จัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
ASM-RGYN-158A จัดการงานเอกสารสัญญา
ASM-CHWC-159A ประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ