หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการแผนงานด้านกฎหมาย

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-TZPX-162A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการแผนงานด้านกฎหมาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     ISCO 1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยการจัดการวางแผนด้านกฎหมายให้งานบริหารทรัพย์สินประเภทอาคารเพื่อการพาณิชย์เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     •    ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10706.01 รวบรวมข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร 1) ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร 10706.01.01 185733
10706.01 รวบรวมข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร 2) ระบุรายการงานทั้งหมดที่ต้องทำตามข้อกฎหมาย 10706.01.02 185734
10706.01 รวบรวมข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร 3) อธิบายขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ปฎิบัติตามกฎหมายได้ 10706.01.03 185735
10706.02 จัดทำแผนงานด้านกฎหมาย (Action Plan) 1) อธิบายขั้นตอนการจัดทำแผนงานตามระยะเวลาที่กำหนด 185736
10706.02 จัดทำแผนงานด้านกฎหมาย (Action Plan) 2) ดำเนินการจัดทำแผนงานปฏิบัติการตามระยะเวลาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย 185737
10706.02 จัดทำแผนงานด้านกฎหมาย (Action Plan) 3) ดำเนินการแจ้งให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบ 185738
10706.03 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน 1) อธิบายแผนงานได้ 10706.03.01 185739
10706.03 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน 2) สังเกตการณ์ดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง 10706.03.02 185740
10706.03 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน 3) ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนการที่กำหนด 10706.03.03 185741
10706.04 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดตามแผนงาน 1) กำหนด ตัวชี้วัด(KPI) ของการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านกฎหมาย 10706.04.01 185742
10706.04 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดตามแผนงาน 2) วัดผลการทำงานโดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดที่กำหนด 10706.04.02 185743
10706.04 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดตามแผนงาน 3) ปรับปรุงแผนงานด้านกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน 10706.04.03 185744

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     •    ทักษะในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์

     •    ทักษะในการวางแผนงานด้านกฎหมาย

     •    ทักษะในการประเมินผลและจัดทำเครื่องมือประเมินผล

     •    ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดให้เข้ากับสถานการณ์ จุดประสงค์และกับบุคคลที่แตกต่างกัน

     •    ทักษะในการสืบค้นความจริง และวินิจฉัยเหตุการต่างๆด้วยความเป็นกลางและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ

     •    ทักษะด้านจิตวิทยามวลชน เช่น การไกล่เกลี่ยการประนีประนอม เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     •    ความรู้เรื่องสัญญา

     •    ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ

     •    ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติข. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินค. คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

 3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องง. วิธีการประเมิน
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวางแผนระบุงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ จัดทำเครื่องมือประเมินผลและประเมินผล 

(ก)    คำแนะนำ 

     ผู้ทดสอบต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

     1.    กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้

          •    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

          •    พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ. 2542

          •    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

          •    พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

          •    จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

          •    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          •    ประมวลกฎหมายอาญา

     2.    แผนปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (Action Plan) หมายถึง แผนปฏิบัติการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพย์สินประเภทอาคารเพื่อการพาณิชย์ เช่น แผนการยื่นขอต่อใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้

     •    ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

     •    ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยยินดีต้อนรับ