หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษากับผู้เช่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-OQKW-161A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำปรึกษากับผู้เช่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     ISCO 1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยการวางแผนงาน และดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ผู้เช่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     •    นักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์     •    ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10705.01 วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เช่า 1) ระบุปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 10705.01.01 185727
10705.01 วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เช่า 2) ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 10705.01.02 185728
10705.01 วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เช่า 3) ระบุแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นได้ 10705.01.03 185729
10705.02 เสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เช่า 1) อธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เช่า 10705.02.01 185730
10705.02 เสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เช่า 2) แนะนำแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาให้ผู้เช่า 10705.02.02 185731
10705.02 เสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เช่า 3) ติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการให้คำปรึกษา 10705.02.03 185732

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     •    ทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อในไปสู่การแก้ปัญหา

     •    ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดให้เข้ากับสถานการณ์ จุดประสงค์และกับบุคคลที่แตกต่างกัน

     •    ทักษะในการสืบค้นความจริง และวินิจฉัยเหตุการต่างๆด้วยความเป็นกลางและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ

     •    ทักษะด้านจิตวิทยามวลชน เช่น การไกล่เกลี่ยการประนีประนอม เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     •    ความรู้เรื่องสัญญา

     •    ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ

     •    ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     •    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

     •    หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

     •    หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

     •    ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     •    หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

     •    หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

     หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง

     •    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

     •    ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

     •    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

     •    ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ง) วิธีการประเมิน

     •    ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุปัญหาในแต่ละสถานการณ์และชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เช่า

(ก)    คำแนะนำ 

     ผู้ทดสอบต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

     1.    กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้แก่

          •    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

          •    พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ. 2542

          •    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

          •    พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

          •    จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

          •    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          •    ประมวลกฎหมายอาญา

     2.    ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ

          •    ทรัพย์สินในพื้นที่เช่า

          •    ทรัพย์สินส่วนกลาง

     3.  ผู้เช่า หมายถึง ผู้เช่าพื้นที่จากเจ้าของโครงการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้

     •    ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

     •    ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย

 ยินดีต้อนรับ