หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามการเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองด้านความเสี่ยง

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-JFWP-129A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามการเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองด้านความเสี่ยง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     ISCO 1219 ผู้จัดการอาคาร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นหน่วยสมรรถนะที่ประกอบด้วยการประเมินเหตุการณ์และจัดทำเอกสารให้ครอบคลุมความเสียหาย เรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทประกันภัย ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไปตามการเรียก 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและอาชีวอนามัย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  ด้านการตรวจสอบอาคาร

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10202.01 ประเมินเหตุการณ์ให้ครอบคลุมความเสียหาย 1) ตรวจสอบเหตุการณ์และสาเหตุการเกิด 10202.01.01 185409
10202.01 ประเมินเหตุการณ์ให้ครอบคลุมความเสียหาย 2) จัดทำรายการทรัพย์สินที่เสียหายและหรือที่สูญหาย 10202.01.02 185410
10202.01 ประเมินเหตุการณ์ให้ครอบคลุมความเสียหาย 3) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสียหายขั้นต้น 10202.01.03 185411
10202.01 ประเมินเหตุการณ์ให้ครอบคลุมความเสียหาย 4) คัดเลือกผู้ประเมินราคาความเสียหายทรัพย์สิน 10202.01.04 185412
10202.01 ประเมินเหตุการณ์ให้ครอบคลุมความเสียหาย 5) สรุปการประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 10202.01.05 185413
10202.02 เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย 1) จัดทำเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามขั้นตอน 10202.02.01 185414
10202.02 เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย 2) ติดต่อบริษัทประกันหรือตัวแทนประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกระบวนการ 10202.02.02 185415
10202.02 เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย 3) เจรจาค่าเสียหายกับบริษัทประกันภัย 10202.02.03 185416
10202.03 ติดตามให้เป็นไปตามการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย 1) ติดตามความคืบหน้าการลดความเสียหายขั้นต้น 10202.03.01 185417
10202.03 ติดตามให้เป็นไปตามการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย 2) ติดตามผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 10202.03.02 185418
10202.03 ติดตามให้เป็นไปตามการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย 3) สรุปผลการดำเนินการค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับและค่าเสียหายส่วนเกิน 10202.03.03 185419

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดในการอธิบายสถานการณ์

 • ทักษะในการเก็บรวบรวมหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหาย

 • ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 • ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางด้านกฎหมาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันและการเรียกร้องค่าเสียหาย

 • ความรู้เรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์ ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

 • ความรู้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่าง ๆ

 • ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคาร

 • ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่าง ๆ

 • ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวกับการประกันภัยและการบริหารจัดการทรัพย์สิน(ค) คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

 3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ผู้ทดสอบต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันวินาศภัย สามารถทำรายการทรัพย์สินที่เสียหาย ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินที่ต้องการในเบื้องต้น ประสานผู้ประเมินราคาค่าเสียหาย ประสานบริษัทประกันและต่อรองค่าสินไหมทดแทน ติดตามจนได้ค่าตอบแทนจากบริษัทประกันภัย(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. หลักเกณฑ์ในการกำหนดกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
 • ผู้มีสิทธิทำประกันภัย ได้แก่เจ้าของ

 • สิ่งปลูกสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์

 • ทรัพย์สินและส่วนประกอบอาคารที่สามารถเอาประกันได้ และที่รวมไม่ได้

 • ภัยที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ภัยจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำ2. หลักเกณฑ์การเลือกบริษัทประกันวินาศภัย
 • ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัท

 • มีประวัติในการดำเนินงานที่ดี

 • มีผลประกอบการที่ดี

 • มีผู้ถือหุ้นที่มั่นคง

 • มีการบริการที่ดี3. เอกสารเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
 • เอกสารสรุปเหตุการณ์ ได้แก่ชื่อผู้แจ้งเหตุ เวลา รวมถึงต้นเหตุแห่งความเสียหาย

 • รายการทรัพย์สินที่เสียหาย และหรือ สูญเสีย

 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของทรัพย์สิน ได้แก่ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน เป็นต้น

 • เอกสารแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้ามี)

 • เอกสารการประเมินราคาค่าเสียหายทรัพย์สิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยยินดีต้อนรับ