Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1
2
ทำประกันวินาศภัย
3
4
5
ติดตามการเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองด้านความเสี่ยง
6
7
8
บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
9
10
11
จัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
12
13
ให้คำปรึกษากับผู้เช่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
14
15
จัดการแผนงานด้านกฎหมาย
16
17
18
19

ยินดีต้อนรับ