คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถบริหารจัดการสถาบันการฝึกสอนดำน้ำ การวางแผนงานเชิงนโยบายขององค์กร มีความเป็นผู้นำสูง สามารถถ่ายทอดแนวคิด หลักการสอน และควบคุมการจัดการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสามารถกำกับดูแลจัดการฝึกและสถานที่ฝึกให้มีความปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ และการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรมาตรฐานของ CMAS One Star และ Two Star Instructor ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ และการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรมาตรฐานของ CMAS One Star และ Two Star Instructor ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ในหลักการบริหารจัดการองค์กร การจัดการสอนและฝึกอบรมการดำน้ำ การควบคุมการฝึกสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และมีความรู้ขั้นสูงเชิงทฤษฎีของการดำน้ำลึก (SCUBA) ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือฉุกเฉิน การประเมินการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล และการทำ CPR การรักษาด้วยออกซิเจน ความรู้การช่วยเหลือนักดำน้ำและการจัดการกู้ภัยเป็นต้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานและโครงสร้างหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำของสหพันธ์ดำน้ำโลก CMAS มีความสามารถและทักษะการสอน สามารถเตรียมสื่อการสอน ทักษะด้านการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจได้ง่ายทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติตามที่กำหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมนักดำน้ำของ CMAS เช่น การดำน้ำลึก (SCUBA) ผู้ฝึกสอนต้องมีความสามารถในการสาธิตวิธีการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ เหตุฉุกเฉินในการดำน้ำ การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการดำน้ำ เช่น การให้ออกซิเจน ทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการดำน้ำ การกู้ภัยตามมาตรฐานที่กำหนดในหลักสูตรการฝึกอบรม ความสามารถการวัดประเมินและตัดสินใจ ความสามารถในการดำน้ำลึก (SCUBA) ขั้นสูง ถูกต้องตามมาตรฐานสหพันธ์ดำน้ำโลก CMAS

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ  อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 7 และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 


1.    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
1.1    เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 21 ปี และ 
    - หลักฐานและการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนในระดับ CMAS Three Star Instructor  หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า อย่างน้อย 2 ปี และ
      - มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 คอร์ส (ทั้งภาคทฤษฎี และในแหล่งน้ำธรรมชาติ) ซึ่งจะช่วยให้มีประสบการณ์ของการทำงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ
        - หนังสือรับรองการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนดำน้ำระดับ Three Star Instructor สอนหลักสูตร One Star หรือ Two Star Instructor Training Program มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และ
    - หลักฐานว่าเคยผ่านการดำน้ำมาแล้วไม่น้อยกว่า 500 Diver ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และ
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร CMAS Oxygen Administration หรือการรับรองที่เทียบเท่า (ขึ้นอยู่กับที่กฎหมายกำหนด) และ
        - หลักฐานและการรับรองการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิต (CPR) ที่เป็นปัจจุบัน และ
    - อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และจรรยาบรรณ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการดำน้ำอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
1.2     หรือ เป็นผู้ฝึกสอนดำน้ำระดับ CMAS Three Star Instructor  ที่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และจรรยาบรรณ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งสงวนสิทธิไว้ซึ่งการเพิกถอนบัตรดำน้ำและสิทธิต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของผู้ผ่านหลักสูตร CMAS Three Star Instructor ที่ออกโดยสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือสถาบันดำน้ำอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
    2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ 
ระดับ 7 ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
             2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะจำนวน 7 หน่วยของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ฝึกสอนดำน้ำ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-ONKJ-245A จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ
SPT-ZCHL-246A เตรียมการสอน สื่อ และอุปกรณ์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
SPT-XAZW-247A ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
SPT-ZQVY-248A ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
SPT-GMNH-249A ประเมินผล ภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
SPT-TVQM-250A ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
SPT-EWXK-251A ออกบัตรรับรองให้กับผู้ฝึกสอนดำน้ำที่ผ่านการประเมินในในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
SPT-MMDV-252A บริหารจัดการธุรกิจการดำน้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0401-A : สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ