หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-XAZW-247A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการสอนดำน้ำภาคทฤษฎีตามหัวข้อและชั่วโมงสอนที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้ฝึกสอนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3303.01

จัดทำตารางสอนเพื่อให้ได้ชั่วโมงสอนตามมาตรฐาน

1. สามารถวางแผนการสอนภาคทฤษฎีได้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร

DI3303.01.01 181038
3303.01

จัดทำตารางสอนเพื่อให้ได้ชั่วโมงสอนตามมาตรฐาน

2.  แจ้งแผนการสอนและตารางสอนภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้รับทราบชัดเจน

DI3303.01.02 181039
3303.01

จัดทำตารางสอนเพื่อให้ได้ชั่วโมงสอนตามมาตรฐาน

3.  ดำเนินการสอนเนื้อหาภาคทฤษฎีได้ครบถ้วนโดยมีลำดับขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร

DI3303.01.03 181040
3303.02

สอนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

1. สามารถดำเนินการสอนภาคทฤษฎีโดยมีลำดับขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร

DI3303.02.01 181041
3303.02

สอนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

2. สามารถสอนภาคทฤษฎีที่ครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร

DI3303.02.02 181042
3303.02

สอนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

3. สามารถดำเนินการสอนภาคทฤษฎีได้ครอบคลุมตามแผนการสอนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร

DI3303.02.03 181043

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความรู้สามารถวางแผนการสอนภาคทฤษฎีได้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. มีความรู้สามารถแจ้งแผนการสอนและตารางสอนภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้รับทราบชัดเจน

3. มีความรู้สามารถดำเนินการสอนเนื้อหาภาคทฤษฎีได้ครบถ้วนโดยมีลำดับขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า 

4. มีความรู้สามารถดำเนินการสอนภาคทฤษฎีโดยมีลำดับขั้นตอนและครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

5. มีความรู้สามารถสอนภาคทฤษฎีที่ครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

6. มีความรู้และทักษะสามารถดำเนินการสอนภาคทฤษฎีได้ครอบคลุมตามแผนการสอนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้สามารถวางแผนการสอนภาคทฤษฎีได้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. มีความรู้สามารถแจ้งแผนการสอนและตารางสอนภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้รับทราบชัดเจน

3. มีความรู้สามารถดำเนินการสอนเนื้อหาภาคทฤษฎีได้ครบถ้วนโดยมีลำดับขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า 

4. มีความรู้สามารถดำเนินการสอนภาคทฤษฎีโดยมีลำดับขั้นตอนและครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

5. มีความรู้สามารถสอนภาคทฤษฎีที่ครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

6. มีความรู้และทักษะสามารถดำเนินการสอนภาคทฤษฎีได้ครอบคลุมตามแผนการสอนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถวางแผนการสอนภาคทฤษฎีได้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. มีเป็นผู้ที่ความรู้สามารถแจ้งแผนการสอนและตารางสอนภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้รับทราบชัดเจน

3.เป็นผู้ที่ มีความรู้สามารถดำเนินการสอนเนื้อหาภาคทฤษฎีได้ครบถ้วนโดยมีลำดับขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า 

4. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถดำเนินการสอนภาคทฤษฎีโดยมีลำดับขั้นตอนและครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

5. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถสอนภาคทฤษฎีที่ครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

6. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถดำเนินการสอนภาคทฤษฎีได้ครอบคลุมตามแผนการสอนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ