Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ
1
2
3
เตรียมการสอน สื่อ และอุปกรณ์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
4
5
6
ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
7
8
ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
9
10
11
12
13
14
ประเมินผล ภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
15
16
17
ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
18
19
20
21
ออกบัตรรับรองให้กับผู้ฝึกสอนดำน้ำที่ผ่านการประเมินในในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ
22
23
บริหารจัดการธุรกิจการดำน้ำ
24
25
26

ยินดีต้อนรับ