หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกบัตรรับรองให้กับผู้ฝึกสอนดำน้ำที่ผ่านการประเมินในในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-EWXK-251A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกบัตรรับรองให้กับผู้ฝึกสอนดำน้ำที่ผ่านการประเมินในในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการประเมินผลคะแนนการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และออกบัตรรับรองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน    สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3307.01

ประเมินผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน

1. สามารถประเมินผลการสอบภาคทฤษฎีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าของ

DI3307.01.01 181094
3307.01

ประเมินผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน

2. สามารถประเมินผลภาคปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3307.01.02 181095
3307.01

ประเมินผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน

3. สามารถอธิบายวิธีการแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้เรียนได้

DI3307.01.03 181096
3307.02

ประสานงานกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ในการออกบัตรและลงทะเบียนนักดำน้ำให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน

1.สามารถอธิบายกระบวนการการออกบัตรรับรองคุณสมบัติการสอบผ่านได้อย่างถูกต้อง

DI3307.02.01 181097
3307.02

ประสานงานกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ในการออกบัตรและลงทะเบียนนักดำน้ำให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน

2. สามารถนำเข้าข้อมูล (ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง

DI3307.02.02 181098
3307.02

ประสานงานกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ในการออกบัตรและลงทะเบียนนักดำน้ำให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน

3. สามารถนำส่งบัตรรับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินได้ 

DI3307.02.03 181099
3307.02

ประสานงานกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ในการออกบัตรและลงทะเบียนนักดำน้ำให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน

4. สามารถอธิบายถึงการไม่ออกบัตรรับรองให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินได้ 

DI3307.02.04 181100

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะและความรู้ภาคทฤษฏีแต่ละหลักสูตร สามารถประเมินผลการสอบภาคทฤษฎีตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

2. มีทักษะและความรู้สามารถประเมินผลภาคปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

3. มีทักษะและความรู้สามารถอธิบายวิธีการแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้เรียนได้

4. มีทักษะและความรู้สามารถอธิบายกระบวนการการออกบัตรรับรองคุณสมบัติการสอบผ่านได้อย่างถูกต้อง

5. มีทักษะและความรู้สามารถนำเข้าข้อมูล(ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง

6. มีทักษะสามารถนำส่งบัตรรับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินได้

7. มีทักษะและความรู้สามารถอธิบายถึงการไม่ออกบัตรรับรองให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ภาคทฤษฏีแต่ละหลักสูตร สามารถประเมินผลการสอบภาคทฤษฎีตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

2. มีความรู้และมีทักษะสามารถประเมินผลภาคปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

3. มีความรู้และมีทักษะสามารถอธิบายวิธีการแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้เรียนได้

4. มีความรู้สามารถอธิบายกระบวนการการออกบัตรรับรองคุณสมบัติการสอบผ่านได้อย่างถูกต้อง

5. มีความรู้สามารถนำเข้าข้อมูล (ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง

6. มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายถึงการไม่ออกบัตรรับรองให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินได้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะภาคทฤษฏีแต่ละหลักสูตร สามารถประเมินผลการสอบภาคทฤษฎีตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

2. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถประเมินผลภาคปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

3. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายวิธีการแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้เรียนได้

4. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายกระบวนการการออกบัตรรับรองคุณสมบัติการสอบผ่านได้อย่างถูกต้อง

5. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถนำเข้าข้อมูล(ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง

6. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถนำส่งบัตรรับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินได้

7. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายถึงการไม่ออกบัตรรับรองให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินได้

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ