หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการธุรกิจการดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-MMDV-252A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการธุรกิจการดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีสมรรถนะในบริหารจัดการทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำ  และจัดการกิจกรรมการฝึกสอนดำน้ำของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประเมินและวินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ รวมทั้งพัฒนาการฝึกสอนดำน้ำของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver  

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3308.01

บริหารจัดการทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำ

1. กำหนดทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำในหลักสูตรสอนดำน้ำในแต่ละด้าน

DI3308.01.01 181101
3308.01

บริหารจัดการทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำ

2. ให้คำแนะนำปรึกษาทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำระดับ 1-2 ดาว ได้

DI3308.01.02 181102
3308.02

บริหารจัดการกิจกรรมการสอนดำน้ำ

1. กำหนดหลักสูตรสอนดำน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานดำน้ำที่เกี่ยวข้อง

DI3308.02.01 181103
3308.02

บริหารจัดการกิจกรรมการสอนดำน้ำ

2. กำหนดตารางกิจกรรม ตารางเวลาและลำดับการสอนแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

DI3308.02.02 181104
3308.03

บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน สถานที่สอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

1. วางแผนและกำหนดสถานที่สอนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

DI3308.03.01 181105
3308.03

บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน สถานที่สอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

2. วางแผนและกำหนดสถานที่สอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

DI3308.03.02 181106
3308.03

บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน สถานที่สอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

3. จัดการสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรได้อย่างเพียงพอ และปลอดภัยต่อผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร

DI3308.03.03 181107

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะและความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถกำหนดทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำในหลักสูตรการสอนดำน้ำแต่ละด้าน สมารถให้คำแนะนำปรึกษาทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำระดับ 1-2 ดาว ได้

2. มีทักษะและความรู้สามารถกำหนดตารางกิจกรรม ตารางเวลาและลำดับการสอนแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

3. มีทักษะและความรู้สามารถวางแผน และกำหนดสถานที่สอนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการ สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

4. มีทักษะและความรู้สามารถวางแผนและกำหนดสถานที่สอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

5. มีทักษะและความรู้สามารถจัดการสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรได้อย่างเพียงพอ และปลอดภัยต่อผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในแต่ละหลักสูตรการสอนดำน้ำแต่ละด้าน สามารถกำหนดทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำในหลักสูตรการสอนดำน้ำแต่ละด้าน และสมารถให้คำแนะนำปรึกษาทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำระดับ 1-2 ดาว ได้

2. มีความรู้สามารถกำหนดหลักสูตรสอนดำน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานดำน้ำที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

3. มีความรู้สามารถกำหนดตารางกิจกรรม ตารางเวลาและลำดับการสอนแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

4. มีความรู้สามารถวางแผนและกำหนดสถานที่สอนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการ สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

5. มีความรู้สามารถวางแผนและกำหนดสถานที่สอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

6. มีความรู้สามารถจัดการสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรได้อย่างเพียงพอ และปลอดภัยต่อผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในแต่ละหลักสูตรการสอนดำน้ำแต่ละด้าน สามารถกำหนดทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำในหลักสูตรการสอนดำน้ำแต่ละด้าน และสมารถให้คำแนะนำปรึกษาทีมผู้ฝึกสอนดำน้ำระดับ 1-2 ดาว ได้

2. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถกำหนดหลักสูตรสอนดำน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานดำน้ำที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

3.  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถกำหนดตารางกิจกรรม ตารางเวลาและลำดับการสอนแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบันได้

4. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถกำหนดตารางกิจกรรม ตารางเวลาและลำดับการสอบแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบันได้

5. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถวางแผนและกำหนดสถานที่สอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการ  สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ปัจจุบัน

6. มีความรู้สามารถจัดการสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรได้อย่างเพียงพอ และปลอดภัยต่อผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ