หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการสอน สื่อ และอุปกรณ์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-ZCHL-246A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการสอน สื่อ และอุปกรณ์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการดำน้ำตามมาตรฐานหลักสูตร  สามารถจัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎี และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้ฝึกสอนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3302.01

เตรียมข้อมูลความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

1. สามารถอธิบายเนื้อหาการสอนในหลักสูตรภาคทฤษฏีได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI3302.01.01 181029
3302.01

เตรียมข้อมูลความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถอธิบายเนื้อหาการสอนในหลักสูตรภาคปฏิบัติได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI3302.01.02 181030
3302.01

เตรียมข้อมูลความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถจัดทำแผนการสอน กระบวนการ สอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตามลำดับที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตรได้ครบถ้วน

DI3302.01.03 181031
3302.02

จัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎี

1.สามารถจัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎีให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น เอกสาร วิดีโอ 

DI3202.02.01 181032
3302.02

จัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎี

2. สามารถแนะนำแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำได้ชัดเจนตรงตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น ข้อมูลตารางน้ำ (น้ำขึ้นน้ำลง) รูปแบบลักษณะพื้นที่การดำน้ำชายหาด 

DI3202.02.02 181033
3302.02

จัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎี

3. สามารถปรับใช้สื่อการสอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือช่วงเวลาในการสอนดำน้ำได้

DI3202.02.03 181034
3302.03

จัดเตรียมการสอนภาคปฏิบัติ

1. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนภาคปฎิบัติประกอบด้วยอุปกรณ์ดำน้ำขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ดำน้ำลึก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ทั่วไปได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI3302.03.01 181035
3302.03

จัดเตรียมการสอนภาคปฏิบัติ

2. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการสอนในสระน้ำหรือแหล่งน้ำนิ่งได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI3302.03.02 181036
3302.03

จัดเตรียมการสอนภาคปฏิบัติ

3. เลือกพื้นที่สำหรับการสอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ(ทะเล) ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI3302.03.03 181037

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะและความรู้ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติสามารถอธิบายเนื้อหาการสอนในหลักสูตรภาคทฤษฏีได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. มีทักษะและความรู้สามารถจัดทำแผนการสอน กระบวนการ สอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตามลำดับที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตรได้ครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

3. มีทักษะและความรู้สามารถจัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎีให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น เอกสาร วิดีโอ เป็นต้น

4. มีทักษะและความรู้สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนภาคปฎิบัติประกอบด้วยอุปกรณ์ดำน้ำขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ดำน้ำลึก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ทั่วไปได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

6. มีทักษะและความรู้สามารถจัดเตรียมสถานที่สำหรับการสอนในสระน้ำหรือแหล่งน้ำนิ่งได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

7. มีทักษะและความรู้สามารถเลือกพื้นที่สำหรับการสอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล) ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติสามารถอธิบายเนื้อหาการสอนในหลักสูตรภาคทฤษฏีได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. มีความรู้สามารถจัดทำแผนการสอน กระบวนการ สอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตามลำดับที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตรได้ครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

3. มีความรู้สามารถจัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎีให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น เอกสาร วิดีโอ เป็นต้น

4. มีความรู้สามารถแนะนำแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำได้ชัดเจนตรงตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น ข้อมูลตารางน้ำ (น้ำขึ้นน้ำลง) รูปแบบลักษณะพื้นที่การดำน้ำชายหาด

5. มีความรู้สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนภาคปฎิบัติประกอบด้วยอุปกรณ์ดำน้ำขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ดำน้ำลึก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ทั่วไปได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

6. มีความรู้และทักษะสามารถจัดเตรียมสถานที่สำหรับการสอนในสระน้ำหรือแหล่งน้ำนิ่งได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

7. มีความรู้และทักษะสามารถเลือกพื้นที่สำหรับการสอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ(ทะเล) ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติสามารถอธิบายเนื้อหาการสอนในหลักสูตรภาคทฤษฏีได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถจัดทำแผนการสอน กระบวนการ สอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตามลำดับที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตรได้ครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

3. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถจัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎีให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น เอกสาร วิดีโอ เป็นต้น

4. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถแนะนำแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำได้ชัดเจนตรงตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น ข้อมูลตารางน้ำ (น้ำขึ้นน้ำลง) รูปแบบลักษณะพื้นที่การดำน้ำชายหาด

5. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนภาคปฎิบัติประกอบด้วยอุปกรณ์ดำน้ำขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ดำน้ำลึก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ทั่วไปได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

6. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถจัดเตรียมสถานที่สำหรับการสอนในสระน้ำหรือแหล่งน้ำนิ่งได้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

7. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถเลือกพื้นที่สำหรับการสอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล) ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ