หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-ZQVY-248A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในสอนดำน้ำภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ และสอนดำน้ำตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้ฝึกสอนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3304.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

1. สามารถวางแผนการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมปลอดภัยและตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3304.01.01 181044
3304.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

2. สามารถเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมและปลอดภัย

DI3304.01.02 181045
3304.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

3. สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้ เช่น อุปกรณ์บอกตำแหน่ง (โดยผู้สอนจัดเตรียมทุ่นบอกตำแหน่ง)

DI3304.01.03 181046
3304.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

4.จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการดำน้ำ เช่น ชุดให้ออกซิเจนพร้อมถังที่สามารถให้ออกซเจนบริสุทธิ์ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์

DI3304.01.04 181047
3304.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

5. ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนดำน้ำแก่ผู้เรียน เช่น แนะนำผู้ช่วยสอน ขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นต้น

DI3304.01.05 181048
3304.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

6. ดำเนินการสอนภาคปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

DI3304.01.06 181049
3304.02

จัดเตรียมสถานที่สอนภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

1.สามารถประเมินความเสี่ยงของสถานที่ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในระหว่างการสอนได้

DI3304.02.01 181050
3304.02

จัดเตรียมสถานที่สอนภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

2. สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ

DI3304.02.02 181051
3304.02

จัดเตรียมสถานที่สอนภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

3. สามารถเตรียมแผนและซักซ้อมกับทีมงานในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ

DI3304.02.03 181052
3304.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1. สามารถประเมินแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการสอนได้ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำ มีความลึกเหมาะสม สภาพแสงส่องมองเห็นได้ชัด ไม่ใช่เส้นทางเดินเรือหรือมีการจอดเรือในพื้นที่นั้นๆ

DI3304.03.01 181053
3304.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

2. สามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนได้

DI3304.03.02 181054
3304.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

3. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายที่สามารถจะเกิดระหว่างการสอนได้เหมาะสม

DI3304.03.03 181055
3304.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

4. สามารถอธิบายแนวทางแผนการจัดการและการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียนได้

DI3304.03.04 181056
3304.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

5. สามารถให้ข้อมูลจุดดำน้ำ โดยเฉพาะอันตรายที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ (เช่น สิ่งกีดขวางใต้น้ำ) การจัดกลุ่มดำน้ำ ระดับความลึกของแหล่งน้ำ และเวลาที่จะดำน้ำเป็นต้น

DI3304.03.05 181057
3304.04

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในสระว่ายน้ำ

1.สามารถสอนเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้

DI3304.04.01 181058
3304.04

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในสระว่ายน้ำ

2. สามารถสอนรายละเอียดเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3304.04.02 181059
3304.04

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในสระว่ายน้ำ

3. สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนในสระว่ายน้ำได้เหมาะสม

DI3304.04.03 181060
3304.05

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1. สามารถสอนดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามสำดับที่กำหนดไว้

DI3304.05.01 181061
3304.05

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

2. สามารถสอนรายละเอียดเนื้อหาในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3304.05.02 181062
3304.05

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

3.สามารถประเมิน สังเกตผู้เรียนสามารถให้ป้องกันตนเอง และช่วยเหลือผู้เรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเมื่อผู้เรียนตื่นตระหนก

DI3304.05.03 181063
3304.05

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

4. สามารถสาธิตทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3304.05.04 181064
3304.06

ติดตามความพร้อมของผู้เรียนดำน้ำในการทดสอบและประเมินผล

1. สามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการสอบและการประเมินผลภาคปฎิบัติ

DI3304.06.01 181065
3304.06

ติดตามความพร้อมของผู้เรียนดำน้ำในการทดสอบและประเมินผล

2. สามารถสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนในทักษะต่างๆ ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3304.06.02 181066
3304.06

ติดตามความพร้อมของผู้เรียนดำน้ำในการทดสอบและประเมินผล

3. สามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนได้

DI3304.06.03 181067

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะและความรู้สามารถเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมและปลอดภัย

2. มีทักษะและความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้ เช่น อุปกรณ์บอกตำแหน่ง (โดยผู้สอนจัดเตรียมทุ่นบอกตำแหน่ง)

3. มีความรู้และทักษะสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการดำน้ำ เช่น ชุดให้ออกซิเจนพร้อมถังที่สามารถให้ออกซเจนบริสุทธิ์ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์

4. มีทักษะและความรู้สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนดำน้ำแก่ผู้เรียน เช่น แนะนำผู้ช่วยสอน ขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นต้น

5. มีทักษะและความรู้สามารถดำเนินการสอนภาคปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

6. มีทักษะและความรู้สามารถประเมินความเสี่ยงของสถานที่ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในระหว่างการสอนได้

7. มีทักษะและความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนภาคปฏิบัติได้

8. มีทักษะและความรู้สามารถเตรียมแผนและซักซ้อมกับทีมงานในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ

9. มีทักษะและความรู้สามารถประเมินแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการสอนได้ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำ มีความลึกเหมาะสม สภาพแสงส่องมองเห็นได้ชัด ไม่ใช่เส้นทางเดินเรือหรือมีการจอดเรือในพื้นที่นั้นๆ

10. มีทักษะและความรู้สามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนได้

11. มีความรู้และทักษะสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายที่สามารถจะเกิดระหว่างการสอนได้เหมาะสม

12. มีทักษะและความรู้สามารถอธิบายแนวทางแผนการจัดการและการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียน

13. มีทักษะและความรู้สามารถให้ข้อมูลจุดดำน้ำ โดยเฉพาะอันตรายที่ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ (เช่น สิ่งกีดขวางใต้น้ำ) การจัดกลุ่มดำน้ำ ระดับความลึกของแหล่งน้ำ และเวลาที่จะดำน้ำเป็นต้น

14. มีทักษะและความรู้สามารถสอนเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ตามลำดับขั้นตอนและรายละเอียดของเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าที่วางไว้

15. มีมักษะและความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนในสระว่ายน้ำได้เหมาะสม

16. มีทักษะและความรู้สามารถสอนดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามสำดับที่กำหนดไว้ ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

17. มีทักษะและความรู้สามารถประเมิน สังเกตผู้เรียนสามารถให้ป้องกันตนเอง และช่วยเหลือผู้เรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเมื่อผู้เรียนตื่นตระหนก

18. มีทักษะและความรู้สามารถสาธิตทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

19. มีทักษะและความรู้สามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการสอบและการประเมินผลภาคปฎิบัติ

20. มีทักษะและความรู้สามารถสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนในทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน หลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

21. มีทักษะและความรู้สามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้สามารถวางแผนการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมปลอดภัยและตรงตามที่กำหนดตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. มีความรู้สามารถเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมและปลอดภัย

3. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้ เช่น อุปกรณ์บอกตำแหน่ง (โดยผู้สอนจัดเตรียมทุ่นบอกตำแหน่ง)

4. มีความรู้สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการดำน้ำ เช่น ชุดให้ออกซิเจนพร้อมถังที่สามารถให้ออกซเจนบริสุทธิ์ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์

5. มีความรู้และทักษะสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนดำน้ำแก่ผู้เรียน เช่น แนะนำผู้ช่วยสอน ขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นต้น

6. มีความรู้และทักษะสามารถดำเนินการสอนภาคปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

7. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงของสถานที่ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในระหว่างการสอนได้

8. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนภาคปฏิบัติได้

9. มีความรู้สามารถเตรียมแผนและซักซ้อมกับทีมงานในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ

10. มีความรู้สามารถประเมินแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการสอนได้ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำ มีความลึกเหมาะสม สภาพแสงส่องมองเห็นได้ชัด ไม่ใช่เส้นทางเดินเรือหรือมีการจอดเรือในพื้นที่นั้นๆ

11. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนได้

12. มีความรู้และทักษะสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายที่สามารถจะเกิดระหว่างการสอนได้เหมาะสม

13. มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายแนวทางแผนการจัดการและการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียน

14. มีความรู้และทักษะสามารถให้ข้อมูลจุดดำน้ำ โดยเฉพาะอันตรายที่ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ (เช่น สิ่งกีดขวางใต้น้ำ) การจัดกลุ่มดำน้ำ ระดับความลึกของแหล่งน้ำ และเวลาที่จะดำน้ำเป็นต้น

15. มีความรู้และทักษะสามารถสอนเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ตามลำดับขั้นตอนและรายละเอียดของเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าที่วางไว้

16. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนในสระว่ายน้ำได้เหมาะสม

17. มีความรู้สามารถสอนดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามสำดับที่กำหนดไว้ ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

18. มีความรู้และทักษะสามารถประเมิน สังเกตผู้เรียนสามารถให้ป้องกันตนเอง และช่วยเหลือผู้เรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเมื่อผู้เรียนตื่นตระหนก

19. มีความรู้และทักษะสามารถสาธิตทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

20. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการสอบและการประเมินผลภาคปฎิบัติ

21. มีความรู้และทักษะสามารถสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนในทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน หลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

22. ความรู้และทักษะสามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนได้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถวางแผนการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมปลอดภัยและตรงตามที่กำหนดตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมและปลอดภัย

3. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้ เช่น อุปกรณ์บอกตำแหน่ง (โดยผู้สอนจัดเตรียมทุ่นบอกตำแหน่ง)

4. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการดำน้ำ เช่น ชุดให้ออกซิเจนพร้อมถังที่สามารถให้ออกซเจนบริสุทธิ์ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์

5. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนดำน้ำแก่ผู้เรียน เช่น แนะนำผู้ช่วยสอน ขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นต้น

6. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถดำเนินการสอนภาคปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

7. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงของสถานที่ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในระหว่างการสอนได้

8. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนภาคปฏิบัติได้

9. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถเตรียมแผนและซักซ้อมกับทีมงานในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ

10. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถประเมินแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการสอนได้ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำ มีความลึกเหมาะสม สภาพแสงส่องมองเห็นได้ชัด ไม่ใช่เส้นทางเดินเรือหรือมีการจอดเรือในพื้นที่นั้นๆ

11. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนได้

12. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายที่สามารถจะเกิดระหว่างการสอนได้เหมาะสม

13. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายแนวทางแผนการจัดการและการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียน

14. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถให้ข้อมูลจุดดำน้ำ โดยเฉพาะอันตรายที่ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ (เช่น สิ่งกีดขวางใต้น้ำ) การจัดกลุ่มดำน้ำ ระดับความลึกของแหล่งน้ำ และเวลาที่จะดำน้ำเป็นต้น

15. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถสอนเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ตามลำดับขั้นตอนและรายละเอียดของเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าที่วางไว้

16. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนในสระว่ายน้ำได้เหมาะสม

17. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถสอนดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามสำดับที่กำหนดไว้ ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

18. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถประเมิน สังเกตผู้เรียนสามารถให้ป้องกันตนเอง และช่วยเหลือผู้เรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเมื่อผู้เรียนตื่นตระหนก

19. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถสาธิตทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

20. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการสอบและการประเมินผลภาคปฎิบัติ

21. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนในทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน หลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

22. เป็นผู้ที่ความรู้และทักษะสามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนได้

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ