หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-TVQM-250A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการวางแผนเตรียมการ และดำเนินการประเมินผลภาคปฏิบัติที่สระว่ายน้ำกับผู้เรียนดำน้ำได้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้ฝึกสอนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3306.01

ประเมินสภาวะจิตใจความพร้อมของผู้เรียนก่อนสอบภาคปฏิบัติ 

1. อธิบายสภาวะจิตใจของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการสอบภาคปฏิบัติได้ชัดเจน 

DI3306.01.01 181078
3306.01

ประเมินสภาวะจิตใจความพร้อมของผู้เรียนก่อนสอบภาคปฏิบัติ 

2. สามารถประเมินความพร้อมทางสภาวะจิตใจของผู้เข้าสอบก่อนสอบภาคปฏิบัติ

DI3306.01.02 181079
3306.01

ประเมินสภาวะจิตใจความพร้อมของผู้เรียนก่อนสอบภาคปฏิบัติ 

3. สามารถสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่สอบให้ผู้เข้าสอบ

DI3306.01.03 181080
3306.02

วางแผนเการประเมินภาคปฎิบัติ ในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติ

1. สามารถจัดเตรียมสถานที่ได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาคปฎิบัติ

DI3306.02.01 181081
3306.02

วางแผนเการประเมินภาคปฎิบัติ ในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติ

2. กำหนดช่วงเวลาและจำนวน Dive ที่เหมาะสมในการประเมินผลภาคปฎิบัติ

DI3306.02.02 181082
3306.02

วางแผนเการประเมินภาคปฎิบัติ ในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติ

3. กำหนดหัวข้อและรายละเอียดการทดสอบภาคปฎิบัติ โดยอิงกับมาตรฐาน CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI3306.02.03 181083
3306.02

วางแผนเการประเมินภาคปฎิบัติ ในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติ

4. อธิบายหัวข้อทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินทดสอบดำน้ำให้แก่ผู้เข้าสอบได้ครบถ้วน

DI3306.02.04 181084
3306.02

วางแผนเการประเมินภาคปฎิบัติ ในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติ

5.สามารถอธิบายรายละเอียดของสถานที่ สภาวะแวดล้อมของแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะใช้สำหรับการทดสอบได้

DI3306.02.05 181085
3306.02

วางแผนเการประเมินภาคปฎิบัติ ในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติ

6. สามารถอธิบายข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่ผู้ฝึกสอนดำน้ำได้

DI3306.02.06 181086
3306.02

วางแผนเการประเมินภาคปฎิบัติ ในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติ

7. สามารถชี้แจงสัญญาณมือในการสื่อสารต่างๆ ใต้น้ำได้ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบได้

DI3306.02.07 181087
3306.03

ทำการประเมินการฝึกสอนการดำน้ำภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติกับผู้เข้าสอบ

1.สามารถส่งสัญญาณมือแจ้งการทดสอบทักษะต่างๆ ได้ถูกต้อง

DI3306.03.01 181088
3306.03

ทำการประเมินการฝึกสอนการดำน้ำภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติกับผู้เข้าสอบ

2.สามารถกำหนดตำแหน่งและระยะที่ปลอดภัยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนระหว่างการทดสอบให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

DI3306.03.02 181089
3306.03

ทำการประเมินการฝึกสอนการดำน้ำภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติกับผู้เข้าสอบ

3.สามารถดำเนินการสอบประเมินผลได้ด้วยความปลอดภัย

DI3306.03.03 181090
3306.04

ประเมินทักษะในการแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติให้ผู้สอบภาคปฏิบัติ

1.สามารถควบคุมการประเมินผลภาคปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย

DI3306.04.01 181091
3306.04

ประเมินทักษะในการแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติให้ผู้สอบภาคปฏิบัติ

2.สามารถชี้แจงปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

DI3306.04.02 181092
3306.04

ประเมินทักษะในการแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำในสระว่ายน้ำและแหล่งธรรมชาติให้ผู้สอบภาคปฏิบัติ

3.สามารถประเมินผลการสอบปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานสากล

DI3306.04.03 181093

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะและความรู้สามารถสามารถส่งสัญญาณมือแจ้งการทดสอบทักษะต่างๆ ได้ถูกต้อง

2. มีทักษะและความรู้สามารถกำหนดตำแหน่งและระยะที่ปลอดภัยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนระหว่างการทดสอบให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

3. ทักษะและความรู้สามารถดำเนินการสอบประเมินผลได้ด้วยความปลอดภัย

4. ทักษะและความรู้สามารถควบคุมการประเมินผลภาคปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย

5. ทักษะและความรู้สามารถชี้แจงปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

6. ทักษะและความรู้สามารถประเมินผลการสอบปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานสากล

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้และทักษะสามารถสามารถส่งสัญญาณมือแจ้งการทดสอบทักษะต่างๆ ได้ถูกต้อง

2. มีความรู้และทักษะ สามารถกำหนดตำแหน่งและระยะที่ปลอดภัยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนระหว่างการทดสอบให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

3. มีความรู้และทักษะสามารถดำเนินการสอบประเมินผลได้ด้วยความปลอดภัย

4. มีความรู้และทักษะสามารถควบคุมการประเมินผลภาคปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย

5. มีความรู้และทักษะสามารถชี้แจงปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

6. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินผลการสอบปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานสากล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถสามารถส่งสัญญาณมือแจ้งการทดสอบทักษะต่างๆ ได้ถูกต้อง

2. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ สามารถกำหนดตำแหน่งและระยะที่ปลอดภัยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนระหว่างการทดสอบให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

3. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถดำเนินการสอบประเมินผลได้ด้วยความปลอดภัย

4. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถควบคุมการประเมินผลภาคปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย

5. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถชี้แจงปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

6. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถประเมินผลการสอบปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานสากล

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ