หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-ONKJ-245A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความสามารถในจัดการข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นของผู้เรียนดำน้ำ  เพื่อใช้ในการจัดการการฝึกสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3301.01

รวบรวมรายละเอียดของเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับผู้เรียนให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นเรียนดำน้ำ  

1. สามารถแจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ และรวบรวมเอกสารของผู้ที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำได้ครบถ้วน เช่น ใบประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ Liability เป็นต้น เช่น ใบประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ Liability

DI3301.01.01 181025
3301.01

รวบรวมรายละเอียดของเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับผู้เรียนให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นเรียนดำน้ำ  

2. สามารถตรวจสอบเอกสารของผู้เรียนดำน้ำให้ถูกต้อง

DI3301.01.02 181026
3301.02

ให้ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารแก่ผู้เรียน

1. สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ภายในเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรดำน้ำได้ชัดเจน

DI3301.02.01 181023
3301.02

ให้ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารแก่ผู้เรียน

2. สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรได้ชัดเจน

DI3301.02.02 181024
3301.03

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรเป็นหลักฐานไว้ (7 ปี) เพื่อทวนสอบ

1. สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

DI3301.03.01 181027
3301.03

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรเป็นหลักฐานไว้ (7 ปี) เพื่อทวนสอบ

2. สามารถสอบทวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรได้

DI3301.03.02 181028

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความรู้และทักษะสามารถแจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ และรวบรวมเอกสารของผู้ที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำได้ครบถ้วน เช่น ใบประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ Liability เป็นต้น 

2. มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ภายในเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรดำน้ำได้ชัดเจน

3. มีความรู้และทักษะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรได้ชัดเจน

4. มีความรู้และทักษะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

5. มีความรู้สามารถสามารถสอบทวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้และทักษะสามารถแจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ และรวบรวมเอกสารของผู้ที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำได้ครบถ้วน เช่น ใบประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ Liability เป็นต้น 

2. มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ภายในเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรดำน้ำได้ชัดเจน

3. มีความรู้และทักษะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรได้ชัดเจน

4. มีความรู้และทักษะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

5. มีความรู้สามารถสามารถสอบทวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรได้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถแจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ และรวบรวมเอกสารของผู้ที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำได้ครบถ้วน เช่น ใบประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ Liability เป็นต้น 

2. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ภายในเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนหลักสูตร ดำน้ำได้ชัดเจน

3. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรได้ชัดเจน

4. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

5. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถสามารถสอบทวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรได้

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ