คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ อาชีพนักจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Travel Facilitator) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ อาชีพนักจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Travel Facilitator) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีทักษะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน  โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพได้
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ 
4.    มีความรู้เรื่องการอำนวยความสะดวก และการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ
5.    มีทักษะทางด้านงานบริการ
6.   ปฏิบัติตามหลักการจรรยาบรรณแห่งการประกอบอาชีพ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ อาชีพนักจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Travel Facilitator) ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
3. มีประสบการณ์ทำงานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
4. ผ่านการอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพที่จัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงานราชการ 
5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะสามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยต้องเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงพยาบาล ผู้ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-BYPH-839A ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ประเทศจุดหมายปลายทาง ผู้ให้บริการ และทางเลือก หรือแผนการเดินทางเชิงสุขภาพ
THR-PQPY-841A ประสานงานเพื่อทำการนัดหมายระหว่างสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกับลูกค้า
THR-PIAK-843A จัดทำใบเสนอราคา (quote) และใบยืนยันการเข้ารับบริการสำหรับการเดินทางเชิงสุขภาพ
THR-UUIG-845A จัดเตรียมกำหนดการเดินทางและการนัดหมายสำหรับการเดินทางเชิงสุขภาพ
THR-ABHA-847A ให้การต้อนรับลูกค้าที่สนามบินของประเทศจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินทางเชิงสุขภาพ
THR-MKGG-849A อำนวยความสะดวกผู้เข้ารับบริการเชิงสุขภาพและผู้ติดตามตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
THR-QQOX-851A ประสานติดตามหลังการรับบริการและนัดหมายครั้งใหม่สำหรับการเดินทางเชิงสุขภาพ
THR-HZIA-853A ให้บริการการดูแล ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องหลังเข้ารับบริการเชิงสุขภาพ
THR-HWJV-855A อำนวยความสะดวกลูกค้าด้านการเดินทางกลับทั้งก่อนเดินทางกลับและเมื่อถึงประเทศต้นทาง สำหรับการเดินทางเชิงสุขภาพ
THR-VDOQ-857A ให้บริการติดตามผลลัพธ์หลังได้รับการบริการเชิงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ