คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยเป็นบุคคลที่สามารถบริหารการขายและการตลาด วางแผนและบริหารงบประมาณ และควบคุมการปฎิบัติงานของลูกทีมการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหารบนเรือยอร์ช มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานและรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานด้านสาขาวิชาชีพการเดินเรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อม/หรือแสดงหลักฐานแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา

3. หนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี โดยผู้ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองจะต้องแสดงหลักฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี ถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้จะต้องประเมินใหม่ในทุกหน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่มผู้ปฎบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเลี้ยงในโรงแรม เรือสำราญ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร โรงแรม เรือสำราญ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-QYFZ-164A ความรู้พื้นฐานในการจัดเลี้ยงและงานครัวบนเรือยอร์ช
MRT-IYCQ-165A สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยง
MRT-TGFQ-166A ปฎิบัติงานจัดเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
MRT-FGHW-173A บริหารการขายและการตลาดการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช
MRT-TUUB-174A วางแผนและบริหารการจัดเลี้ยงให้อยู่ในงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด
MRT-BUAO-175A ควบคุมการปฎิบัติงานจัดเลี้ยงบนเรือของลูกทีม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ