หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและบริหารการจัดเลี้ยงให้อยู่ในงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-TUUB-174A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและบริหารการจัดเลี้ยงให้อยู่ในงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช จัดทำแผนการใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงตามกิจกรรมและงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด เสนอแผนงานจัดเลี้ยงต่อลูกค้าพร้อมกับปรับแก้ตามความต้องการ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการดำเนินงานจัดเลี้ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดซื้อและควบคุมอาหารและวัตถุดิบคงเหลือได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.4.2.1

รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

กำหนดรูปแบบและประเภทของงานจัดเลี้ยงตามความต้องการของลูกค้า

YC.4.2.1.01 178658
YC.4.2.1

รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

จัดทำรายการอาหารและเครื่องดื่มในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.2.1.02 178659
YC.4.2.1

รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.2.1.03 178660
YC.4.2.2

จัดทำแผนการใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงตามกิจกรรมและงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

จัดทำแผนของงานจัดเลี้ยงตามงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

YC.4.2.2.01 178661
YC.4.2.2

จัดทำแผนการใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงตามกิจกรรมและงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

พยากรณ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.2.2.02 178662
YC.4.2.2

จัดทำแผนการใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงตามกิจกรรมและงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

ควบคุมแผนการเงินตามงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

YC.4.2.2.03 178663
YC.4.2.3

เสนอแผนงานจัดเลี้ยงต่อลูกค้าพร้อมกับปรับแก้ตามความต้องการ

นำเสนอรูปแบบและแผนการดำเนินงานจัดเลี้ยง

YC.4.2.3.01 178664
YC.4.2.3

เสนอแผนงานจัดเลี้ยงต่อลูกค้าพร้อมกับปรับแก้ตามความต้องการ

ระบุรายการข้อมูลที่ควรสอบถามและปรับให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า

YC.4.2.3.02 178665
YC.4.2.3

เสนอแผนงานจัดเลี้ยงต่อลูกค้าพร้อมกับปรับแก้ตามความต้องการ

นำแผนงานไปปฏิบัติและประสานงานกับทีมงานและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

YC.4.2.3.03 178666
YC.4.2.4

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการดำเนินงานจัดเลี้ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดหากำลังคน ทีมขนส่ง และทีมตกแต่งสถานที่ ฯลฯ)

YC.4.2.4.01 178667
YC.4.2.4

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการดำเนินงานจัดเลี้ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดตามผลการดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดหากำลังคน ทีมขนส่ง และทีมตกแต่งสถานที่ ฯลฯ)

YC.4.2.4.02 178668
YC.4.2.5

จัดซื้อและควบคุมอาหารและวัตถุดิบคงเหลือ

บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์

YC.4.2.5.01 178669
YC.4.2.5

จัดซื้อและควบคุมอาหารและวัตถุดิบคงเหลือ

ควบคุมการเก็บรักษา

YC.4.2.5.02 178670
YC.4.2.5

จัดซื้อและควบคุมอาหารและวัตถุดิบคงเหลือ

ควบคุมสินค้าคงเหลือ ตรวจเช็คสต็อค ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งทุกวัน

YC.4.2.5.03 178671

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการบริหารงาน2. ทักษะการวางแผน3. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ4. ทักษะการเจรจาต่อรอง5. ทักษะการประสานงาน6. ทักษะทางการเงิน งบประมาณและจำนวนสินค้าในสต็อก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารการเงิน2. การจัดการจัดเลี้ยง3. การจัดทำแผนการดำเนินงานจัดเลี้ยง4. การประสานงาน5. การบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์6. การควบคุมอาหารและวัตถุดิบคงเหลือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ