หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการขายและการตลาดการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-FGHW-173A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารการขายและการตลาดการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้าน        อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถหาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์งานบริการจัดเลี้ยงไปยังกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง วางแผนการตลาดและรายการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย ให้บริการข้อมูลงานจัดเลี้ยงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการรับจัดเลี้ยง และปิดการขายและประสานการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.4.1.1

หาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์งานบริการจัดเลี้ยงไปยังกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

ระบุลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจรับบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.1.1.01 178643
YC.4.1.1

หาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์งานบริการจัดเลี้ยงไปยังกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

เลือกช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์งานบริการจัดเลี้ยงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

YC.4.1.1.02 178644
YC.4.1.1

หาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์งานบริการจัดเลี้ยงไปยังกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ (ตอบรับ) ของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

YC.4.1.1.03 178645
YC.4.1.2

วางแผนการตลาดและรายการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

วิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้างานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.1.2.01 178646
YC.4.1.2

วางแผนการตลาดและรายการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

วิเคราะห์คู่แข่ง ทั้งคู่แข่งแบบทางตรงและทางอ้อม

YC.4.1.2.02 178647
YC.4.1.2

วางแผนการตลาดและรายการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

คิดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการขายและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

YC.4.1.2.03 178648
YC.4.1.3

ให้บริการข้อมูลงานจัดเลี้ยงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า

อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของงานจัดเลี้ยง

YC.4.1.3.01 178649
YC.4.1.3

ให้บริการข้อมูลงานจัดเลี้ยงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า

แนะนำรายการอาหารและเครื่องดื่มที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความต้องการส่วนบุคคล เทศกาลประจำปี ฤดูกาล และเทรนด์อาหารที่กำลังนิยม

YC.4.1.3.02 178650
YC.4.1.3

ให้บริการข้อมูลงานจัดเลี้ยงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า

เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าสำหรับใช้ในการทำการตลาด

YC.4.1.3.03 178651
YC.4.1.4

วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการรับจัดเลี้ยง

วิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการดำเนินงานและการเงิน

YC.4.1.4.01 178652
YC.4.1.4

วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการรับจัดเลี้ยง

วางแผนการขายและพิจารณาราคาขายที่เป็นไปได้

YC.4.1.4.02 178653
YC.4.1.4

วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการรับจัดเลี้ยง

วิเคราะห์และวางแผนการจัดการความเสี่ยงในงานจัดเลี้ยง

YC.4.1.4.03 178654
YC.4.1.5

ปิดการขายและประสานการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า (ทำสัญญาขาย)

ใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อปิดการขายได้

YC.4.1.5.01 178655
YC.4.1.5

ปิดการขายและประสานการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า (ทำสัญญาขาย)

ประสานงานเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง

YC.4.1.5.02 178656
YC.4.1.5

ปิดการขายและประสานการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า (ทำสัญญาขาย)

ติดตามผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง

YC.4.1.5.03 178657

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการวางแผน2. ทักษะการประชาสัมพันธ์3. ทักษะการตลาดและการส่งเสริมการขาย4. ทักษะการประสานงาน5. ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย2. การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง3. การแนะนำรายการอาหารและเครื่องดื่ม4. การวิเคราะห์ความคุ้มทุน5. การวิเคราะห์คู่แข่ง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามข้อคำถามที่กำหนดไว้3. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ