หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-IYCQ-165A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้าน        อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับลูกค้าในระดับพื้นฐาน สามารถทำงานตามขั้นตอน และอ่านเอกสารเกี่ยวกับงานอาหารและการจัดเลี้ยงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.1.2.1

ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยง

ใช้ภาษาเทคนิคสำหรับงานจัดเลี้ยงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่อสารในงานจัดเลี้ยงได้อย่างถูกต้อง

YC.1.2.1.01 178560
YC.1.2.1

ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยง

ตีความหมายจากการสื่อสารด้วยภาษาเทคนิคที่ใช้ในงานจัดเลี้ยงทั้งภาษาไทยและภาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

YC.1.2.1.02 178561
YC.1.2.1

ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยง

ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยงได้อย่างถูกต้อง

YC.1.2.1.03 178562
YC.1.2.2

สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับลูกค้าในระดับพื้นฐาน

ระบุคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจัดเลี้ยงและงานครัวบนเรือ

YC.1.2.2.01 178563
YC.1.2.2

สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับลูกค้าในระดับพื้นฐาน

สื่อสารกับลูกค้าในรายละเอียดของความต้องการในการรับประทานอาหารได้ (ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อจำกัดทางอาหาร ความต้องการในการรับประทานอาหาร หรือข้อจำกัดในการให้บริการอาหาร) ได้

YC.1.2.2.02 178564
YC.1.2.2

สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับลูกค้าในระดับพื้นฐาน

ให้คำแนะนำลูกค้าบนเรือเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารและการจัดเลี้ยงโดยใช้ภาษาอังกฤษได้

YC.1.2.2.03 178565
YC.1.2.3

อ่านเอกสาร เกี่ยวกับงานอาหารและการจัดเลี้ยงเป็นภาษาอังกฤษ

เข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงและสูตรการประกอบอาหาร

YC.1.2.3.01 178566
YC.1.2.3

อ่านเอกสาร เกี่ยวกับงานอาหารและการจัดเลี้ยงเป็นภาษาอังกฤษ

สรุปประเด็นเป็นภาษาไทยพร้อมกับอธิบายข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารและการจัดเลี้ยง

YC.1.2.3.02 178567

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการปฏิบัติงานบริการจัดเลี้ยง2. ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน3. ทักษะการอ่านและสรุปเอกสารภาษาอังกฤษ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงและงานครัว2. การให้คำแนะนำ การถามตอบ เกี่ยวการจัดเลี้ยงบนเรือ3. การอ่านภาษาอังกฤษ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือหนังสือรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่เชื่อถือได้3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลของการแสดงการจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน1.1 หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ1.2 การแสดงการจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติด้วยภาษาอังกฤษ2. พิจารณาหลักฐานความรู้2.1 หนังสือรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่เชื่อถือได้2.2 การประเมินด้วยข้อสอบปรนัย


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก2. ประเมินจากการจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ3. พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่นหนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงานยินดีต้อนรับ