คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีทักษะในการทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน ทำงานได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและปลอดภัย โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้และปฎิบัติงานได้ตามหลักความปลอดภัยพื้นฐานในการจัดเลี้ยงและงานครัวบนเรือยอร์ช มีทักษะในการจัดเลี้ยงและประกอบอาหารบนเรือยอร์ช โดยทำหน้าที่ในการปฏิบัติการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช เตรียมการประกอบอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย และปฎิบัติงานครัวได้ตามหลักสุขอนามัยบนเรือยอร์ช มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน สามารถปฎิบัติงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. จบการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ กำลังศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ปวส.
  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานด้านสาขาวิชาชีพการเดินเรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อม/หรือ แสดงหลักฐานแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
  3. หนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี โดยผู้ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองจะต้องแสดงหลักฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี ถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้จะต้องประเมินใหม่ในทุกหน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่มผู้ปฎบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเลี้ยง ร้านอาหาร โรงแรม ร้านอาหารริมบาทวิถี เรือสำราญ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาทางด้านอาหาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-QYFZ-164A ความรู้พื้นฐานในการจัดเลี้ยงและงานครัวบนเรือยอร์ช
MRT-IYCQ-165A สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยง
MRT-TGFQ-166A ปฎิบัติงานจัดเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
MRT-YPFL-167A ปฏิบัติการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช
MRT-EHGD-168A เตรียมการประกอบอาหารตามแผน
MRT-PYKI-169A ปฎิบัติงานครัวได้ตามหลักสุขอนามัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ