หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานจัดเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-TGFQ-166A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฎิบัติงานจัดเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุบนเรือยอร์ชได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.1.3.1

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างปลอดภัย

อธิบายรายละเอียดของกฎหมายด้านความปลอดภัยการปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ช

YC.1.3.1.01 178568
YC.1.3.1

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างปลอดภัย

ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ช และแนวทางการป้องกัน

YC.1.3.1.02 178569
YC.1.3.1

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างปลอดภัย

ระบุพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.1.3.1.03 178570
YC.1.3.1

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างปลอดภัย

ประเมินความเสี่ยงและระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงในเบื้องต้น ในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือ

YC.1.3.1.04 178571
YC.1.3.1

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างปลอดภัย

รายงานเหตุการณ์กรณีเกิดอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือ

YC.1.3.1.05 178572
YC.1.3.2

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

ระบุข้อกำหนดและกฏระเบียบต่างๆในการปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ช

YC.1.3.2.01 178573
YC.1.3.2

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

อธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสุขลักษณะที่ดีสำหรับการจัดเตรียมอาหารบนเรือยอร์ช

YC.1.3.2.02 178574
YC.1.3.2

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

ปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลได้อย่างถูกหลักสุขอนามัย

YC.1.3.2.03 178575
YC.1.3.2

ปฏิบัติงานครัวบนเรือยอร์ชได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

ระบุอันตรายที่เกิดจากการปนเปื้อนข้าม อาหารเป็นพิษ และแนวทางการป้องกัน

YC.1.3.2.04 178576
YC.1.3.3

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุบนเรือยอร์ช

ระบุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ในการปฐมพยาบาลบนเรือยอร์ช

YC.1.3.3.01 178577
YC.1.3.3

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุบนเรือยอร์ช

อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุบนเรือยอร์ช

YC.1.3.3.02 178578
YC.1.3.3

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุบนเรือยอร์ช

ระบุอุบัติเหตุที่อาจเกิดในงานครัวและวิธีการปฐมพยาบาลเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นในครัวบนเรือยอร์ช

YC.1.3.3.03 178579

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ2. ทักษะการปฏิบัติงานครัวและการจัดเลี้ยงบนเรือ3. ทักษะการจัดการรความเสี่ยง4. ทักษะภาวะผู้นำ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การระบุปัญหา2. การเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา3. กระบวนการแก้ปัญหา4. กฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามข้อคำถามที่กำหนดไว้3. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงานยินดีต้อนรับ