หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานครัวได้ตามหลักสุขอนามัย

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-PYKI-169A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฎิบัติงานครัวได้ตามหลักสุขอนามัย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้านอาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดในการกำจัดของเสียบนเรือ ลดปริมาณของเสียบนเรือโดยการจัดการอาหารที่ดีไม่ให้เหลือทิ้ง และกำจัดของเสียบนเรือตามข้อกำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.2.3.1

ปฎิบัติตามข้อกำหนดในการกำจัดของเสียบนเรือ

ข้อบังคับในการแจ้งข้อมูลของเสียบนเรือ

YC.2.3.1.01 178605
YC.2.3.1

ปฎิบัติตามข้อกำหนดในการกำจัดของเสียบนเรือ

วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บของเสียจากเรือ

YC.2.3.1.02 178606
YC.2.3.2

ลดปริมาณของเสียบนเรือโดยการจัดการอาหารที่ดีไม่ให้เหลือทิ้ง (food waste)  

ตรวจรับวัตถุดิบอย่างละเอียด

YC.2.3.2.01 178607
YC.2.3.2

ลดปริมาณของเสียบนเรือโดยการจัดการอาหารที่ดีไม่ให้เหลือทิ้ง (food waste)  

จดบันทึกวันเข้าของวัตถุดิบอย่างชัดเจนโดยการใช้ติดสติ๊กเกอร์หรือป้ายบ่งชี้เพื่อการทำ FIFO (First In First Out) ที่มีประสิทธิภาพ

YC.2.3.2.02 178608
YC.2.3.2

ลดปริมาณของเสียบนเรือโดยการจัดการอาหารที่ดีไม่ให้เหลือทิ้ง (food waste)  

สังเกตปริมาณอาหารเหลือ

YC.2.3.2.03 178609
YC.2.3.2

ลดปริมาณของเสียบนเรือโดยการจัดการอาหารที่ดีไม่ให้เหลือทิ้ง (food waste)  

บันทึกปริมาณและประเภทของเสีย

YC.2.3.2.04 178610
YC.2.3.3

กำจัดของเสียบนเรือตามข้อกำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คัดแยกขยะประเภท ขวด พลาสติก ขวด แก้ว

YC.2.3.3.01 178611
YC.2.3.3

กำจัดของเสียบนเรือตามข้อกำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คัดแยกขยะพวกอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้

YC.2.3.3.02 178612
YC.2.3.3

กำจัดของเสียบนเรือตามข้อกำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้ตระแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายน้ำทิ้ง

YC.2.3.3.03 178613

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการปฏิบัติงานบนเรือ2. ทักษะการสังเกต3. ทักษะการจดบันทึก4. ทักษะการจัดการของเสียบนเรือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ข้อกำหนดในการกำจัดของเสียบนเรือ2. ความรู้ด้านการจัดการอาหารที่ดีไม่ให้เหลือทิ้ง3. ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงาน ของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ