หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการประกอบอาหารตามแผน

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-EHGD-168A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการประกอบอาหารตามแผน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้านอาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละประเภท เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร ตวง และตรวจสอบวัตถุดิบตามสูตรมาตรฐาน และสามารถจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้องตามชนิดและอุณหภูมิของวัตถุดิบเพื่อให้มีคุณภาพดีที่สุดได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.2.2.1

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละประเภทตามแผน

เตรียมเนื้อสัตว์

YC.2.2.1.01 178591
YC.2.2.1

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละประเภทตามแผน

เตรียมผักและผลไม้

YC.2.2.1.02 178592
YC.2.2.1

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละประเภทตามแผน

เตรียมเครื่องปรุง

YC.2.2.1.03 178593
YC.2.2.2

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร

เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการหั่น ตัด สับ และบด

YC.2.2.2.01 178594
YC.2.2.2

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร

เตรียมภาชนะที่ใช้ทำและผสมอาหาร

YC.2.2.2.02 178595
YC.2.2.2

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร

เตรียมภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มอาหาร

YC.2.2.2.03 178596
YC.2.2.2

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร

เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน

YC.2.2.2.04 178597
YC.2.2.3

ใช้อุปกรณ์ และชั่ง ตวง วัตถุดิบ เพื่อให้สัดส่วนตามสูตรมาตรฐาน

ระบุประเภทของอุปกรณ์การชั่งตวงวัตถุดิบ

YC.2.2.3.01 178598
YC.2.2.3

ใช้อุปกรณ์ และชั่ง ตวง วัตถุดิบ เพื่อให้สัดส่วนตามสูตรมาตรฐาน

ชั่งตวงวัตถุดิบตามสูตรอาหาร

YC.2.2.3.02 178599
YC.2.2.3

ใช้อุปกรณ์ และชั่ง ตวง วัตถุดิบ เพื่อให้สัดส่วนตามสูตรมาตรฐาน

บันทึกการชั่งตวงวัตถุดิบ

YC.2.2.3.03 178600
YC.2.2.4

จัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ถูกต้องตามชนิดและอุณหภูมิเพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

ล้างทำความสะอาดและเก็บในภาชนะที่สะอาด

YC.2.2.4.01 178601
YC.2.2.4

จัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ถูกต้องตามชนิดและอุณหภูมิเพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

แยกประเภทของอาหารและจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม

YC.2.2.4.02 178602
YC.2.2.4

จัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ถูกต้องตามชนิดและอุณหภูมิเพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

เขียนกำกับวันที่รับวัตถุดิบเข้าร้าน

YC.2.2.4.03 178603
YC.2.2.4

จัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ถูกต้องตามชนิดและอุณหภูมิเพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

ตรวจเช็คอุณหภูมิและความชื้นของที่จัดเก็บ

YC.2.2.4.04 178604

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการจัดเตรียมวัตถุดิบในการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร2. ทักษะการจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร3. ทักษะใช้อุปกรณ์ ในการชั่ง ตวงวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหาร4. ทักษะการจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านวัตถุดิบ และเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหาร2. ความรู้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารและงานเลี้ยง3. ความรู้อุปกรณ์การชั่งตวงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร4. ความรู้ประเภทของอาหารและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ