หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-YPFL-167A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้านอาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ก่อน-หลังงานจัดเลี้ยง จัดโต๊ะอาหารตามประเภทที่ลูกค้ากำหนด และให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.2.1.1

ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ก่อน-หลังงานจัดเลี้ยง

ระบุชนิดและวิธีการใช้รู้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดในงานครัว

YC.2.1.1.01 178580
YC.2.1.1

ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ก่อน-หลังงานจัดเลี้ยง

ระบุชนิดและวิธีการใช้รู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดในงานครัว

YC.2.1.1.02 178581
YC.2.1.1

ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ก่อน-หลังงานจัดเลี้ยง

ทำความสะอาด และกำจัดคราบต่างๆ ในครัวบนเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

YC.2.1.1.03 178582
YC.2.1.1

ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ก่อน-หลังงานจัดเลี้ยง

เก็บรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

YC.2.1.1.04 178583
YC.2.1.2

จัดโต๊ะอาหารตามประเภทที่ลูกค้ากำหนด

จัดโต๊ะอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

YC.2.1.2.01 178584
YC.2.1.2

จัดโต๊ะอาหารตามประเภทที่ลูกค้ากำหนด

จัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก

YC.2.1.2.02 178585
YC.2.1.2

จัดโต๊ะอาหารตามประเภทที่ลูกค้ากำหนด

จัดโต๊ะเลี้ยงรับรองประเภทต่างๆ

YC.2.1.2.03 178586
YC.2.1.2

จัดโต๊ะอาหารตามประเภทที่ลูกค้ากำหนด

วางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

YC.2.1.2.04 178587
YC.2.1.3

ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality)

เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

YC.2.1.3.01 178588
YC.2.1.3

ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality)

จดจำลักษณะและความต้องการลูกค้า

YC.2.1.3.02 178589
YC.2.1.3

ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality)

ให้บริการที่หลากหลายและบริการด้วยใจ

YC.2.1.3.03 178590

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการปฏิบัติงานครัวและการจัดเลี้ยง2. ทักษะการจัดโต๊ะอาหาร4. ทักษะการบริการลูกค้า5. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้งานจัดเลี้ยง2. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้งานจัดเลี้ยง3. ความรู้เกี่ยวกับโต๊ะอาหารประเภทต่างๆ4. ความรู้เกี่ยวกับการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินจากการจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ3. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ