คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ในการจัดเลี้ยงและประกอบอาหารบนเรือยอร์ช โดยเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการเตรียมงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ดูแลความเรียบร้อยของงานครัวและปฏิบัติงานครัวประกอบอาหารบนเรือยอร์ช มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานและรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. จบการศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือกำลังศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริญญาตรี

2.  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานด้านสาขาวิชาชีพการเดินเรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช อย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อม/หรือ แสดงหลักฐานแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา

3. หนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี โดยผู้ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองจะต้องแสดงหลักฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี ถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้จะต้องประเมินใหม่ในทุกหน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่มผู้ปฏบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเลี้ยง ร้านอาหาร โรงแรม เรือสำราญ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร โรงแรม เรือสำราญ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอาหาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-QYFZ-164A ความรู้พื้นฐานในการจัดเลี้ยงและงานครัวบนเรือยอร์ช
MRT-IYCQ-165A สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานบริการจัดเลี้ยง
MRT-TGFQ-166A ปฎิบัติงานจัดเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
MRT-HOUJ-170A เตรียมงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช
MRT-XJUJ-171A ดูแลความเรียบร้อยของงานครัว
MRT-NMVH-172A ปฏิบัติงานครัวในการประกอบอาหารบนเรือยอร์ช
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ