หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความเรียบร้อยของงานครัว

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-XJUJ-171A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลความเรียบร้อยของงานครัว

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้านอาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถจัดเก็บวัตถุดิบให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ดูแลคุณภาพในการผลิตอาหาร และดูแลครัวและพนักงานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.3.2.1

จัดเก็บวัตถุดิบให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ

YC.3.2.1.01 178621
YC.3.2.1

จัดเก็บวัตถุดิบให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบ

YC.3.2.1.02 178622
YC.3.2.1

จัดเก็บวัตถุดิบให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

บันทึกเอกสารสต๊อกวัตถุดิบ และงานเอกสารการเบิกของ

YC.3.2.1.03 178623
YC.3.2.1

จัดเก็บวัตถุดิบให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

จัดเก็บวัตถุดิบให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

YC.3.2.1.04 178624
YC.3.2.2

ดูแลคุณภาพในการผลิตอาหารบนเรืออยอร์ช

ดูแลห้องเก็บอาหารโดยคำนึงถึงอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของอาหารอย่างเป็นระบบ

YC.3.2.2.01 178625
YC.3.2.2

ดูแลคุณภาพในการผลิตอาหารบนเรืออยอร์ช

ระบุวิธีการใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างปลอดภัย

YC.3.2.2.02 178626
YC.3.2.2

ดูแลคุณภาพในการผลิตอาหารบนเรืออยอร์ช

ตรวจสอบคุณภาพของอาหารและรายงานสิ่งผิดปกติในอาหารที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ

YC.3.2.2.03 178627
YC.3.2.3

ดูแลครัวและพนักงาน

ดูแลสอนงานและให้คำแนะนำพนักงานในทีม

YC.3.2.3.01 178628
YC.3.2.3

ดูแลครัวและพนักงาน

ดูแลเรื่องความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบให้ถูกสุขอนามัย

YC.3.2.3.02 178629
YC.3.2.3

ดูแลครัวและพนักงาน

ตรวจสอบใบสั่งซื้ออาหาร

YC.3.2.3.03 178630

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการจัดเก็บวัตถุดิบ2. ทักษะการดูแลคุณภาพอาหาร3. ทักษะการดูแลครัว4. ทักษะการสอนงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม2. ความรู้คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม3. ความรู้การเขียนใบสั่งซื้ออาหาร4. ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ