หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานครัวในการประกอบอาหารบนเรือยอร์ช

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-NMVH-172A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานครัวในการประกอบอาหารบนเรือยอร์ช

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้าน        อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถประกอบอาหารประเภทต่างๆ โดยใช้เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆ และบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.3.3.1

ประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

จัดปริมาณอาหาร และรักษาอุณหภูมิของอาหารให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

YC.3.3.1.01 178631
YC.3.3.1

ประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

ปรุงและชิมรสชาติให้ถูกต้องตามมาตรฐานอาหาร

YC.3.3.1.02 178632
YC.3.3.1

ประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

ตกแต่งอาหารใหู้ถูกต้องตามมาตรฐานอาหาร

YC.3.3.1.03 178633
YC.3.3.2

ใช้เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

ประกอบอาหารด้วยวิธีการต้ม

YC.3.3.2.01 178634
YC.3.3.2

ใช้เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

ประกอบอาหารด้วยวิธีการผัด

YC.3.3.2.02 178635
YC.3.3.2

ใช้เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

ประกอบอาหารด้วยวิธีการย่าง

YC.3.3.2.03 178636
YC.3.3.2

ใช้เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

ประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่ง

YC.3.3.2.04 178637
YC.3.3.2

ใช้เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

ประกอบอาหารด้วยวิธีการทอด

YC.3.3.2.05 178638
YC.3.3.2

ใช้เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆบนเรืออยอร์ช

ประกอบอาหารด้วยวิธีการตุ๋น

YC.3.3.2.06 178639
YC.3.3.3

บริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย

ตรวจสอบการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และภาชนะสำหรับบรรจุอาหาร

YC.3.3.3.01 178640
YC.3.3.3

บริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย

บริการอาหารและเครื่องดื่มตามขั้นตอน

YC.3.3.3.02 178641
YC.3.3.3

บริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย

รายงานปัญหาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

YC.3.3.3.03 178642

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการประกอบอาหาร2. ทักษะการตกแต่งอาหาร3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการประกอบอาหาร2. ความรู้ในเทคนิคการประกอบอาหาร3. ความรู้ในมาตรฐานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ