หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-HOUJ-170A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้านอาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีสามารถจัดเตรียมรายการอาหารและเครื่องดื่มตามแผนงานที่กำหนดไว้ ประสานงานกับลูกค้าก่อนเริ่มการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช และตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อลดข้อผิดพลาดได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.3.1.1

จัดเตรียมรายการอาหารและเครื่องดื่มตามแผนงานที่กำหนดไว้

เตรียมอุปกรณ์ การประกอบอาหาร การจัด การตกแต่ง และการบริการอาหารตามที่กำหนด

YC.3.1.1.01 178614
YC.3.1.1

จัดเตรียมรายการอาหารและเครื่องดื่มตามแผนงานที่กำหนดไว้

เตรียมอุปกรณ์ การประกอบเครื่องดื่ม การจัด การตกแต่ง และการบริการเครื่องดื่มตามที่กำหนด

YC.3.1.1.02 178615
YC.3.1.2

ประสานงานกับลูกค้าก่อนเริ่มการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

ประสานงานกับลูกค้า

YC.3.1.2.01 178616
YC.3.1.2

ประสานงานกับลูกค้าก่อนเริ่มการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

สื่อสารกับลูกค้าในขั้นตอนการจัดงาน

YC.3.1.2.02 178617
YC.3.1.3

ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อลดข้อผิดพลาด

ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน

YC.3.1.3.01 178618
YC.3.1.3

ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อลดข้อผิดพลาด

ตรวจสอบความสมดุลของอาหารและเครื่องดื่ม (รสชาติ สีสัน รูปทรง สัดส่วนแต่ละรายการอาหาร)

YC.3.1.3.02 178619
YC.3.1.3

ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อลดข้อผิดพลาด

ตรวจสอบความสะอาดของงานและบริเวณโดยรอบ

YC.3.1.3.03 178620

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม2. ทักษะการเตรียมอุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่ม3. ทักษะการตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม4. ทักษะการประสานงาน5. ทักษะการสื่อสาร6. ทักษะการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้การเตรียมอุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่ม2. ความรู้การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม3. ความรู้การจัดการงานครัว4. ความรู้ความสมดุลของอาหารและเครื่องดื่ม5. ความรู้ด้านมาตรฐานการบริการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินจากการจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ3. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ