หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความรู้พื้นฐานในการจัดเลี้ยงและงานครัวบนเรือยอร์ช

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-QYFZ-164A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความรู้พื้นฐานในการจัดเลี้ยงและงานครัวบนเรือยอร์ช

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัส ISCO-081412 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร  5120 คนทำอาหาร5132 คนชงเครื่องดื่มในร้านอาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถเข้าใจความหมายและแยะแยะประเภทของการจัดเลี้ยงและงานครัว อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ประเภทและรูปแบบของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารและโภชนาการ  การปฏิบัติในการต้อนรับและให้บริการลูกค้า และหน้าที่และจรรยาบรรณของพนักงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-N/A-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-N/A-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.1.1.1

เข้าใจความหมายและแยกแยะประเภทของการจัดเลี้ยงและงานครัว

อธิบายความหมายและภาพรวมของการจัดเลี้ยงและงานครัว

YC.1.1.1.01 178537
YC.1.1.1

เข้าใจความหมายและแยกแยะประเภทของการจัดเลี้ยงและงานครัว

อธิบายประเภทของอาหารงานเลี้ยงแบบต่างๆ

YC.1.1.1.02 178538
YC.1.1.2

จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

อธิบายหลักการ การชั่ง ตวง วัด และระบุชนิดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.1.1.2.01 178539
YC.1.1.2

จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามรูปแบบและลักษณะการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.1.1.2.02 178540
YC.1.1.2

จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

อธิบายวิธีการทำความสะอาด และการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.1.1.2.03 178541
YC.1.1.2

จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.1.1.2.04 178542
YC.1.1.3

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในประกอบอาหารบนเรือยอร์ช

อธิบายหลักการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอาหารแช่แข็งในการประกอบอาหารสำหรับการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.1.1.3.01 178543
YC.1.1.3

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในประกอบอาหารบนเรือยอร์ช

อธิบายวิธีการเตรียมเนื้อประเภทต่างๆ รวมทั้งผักและผลไม้สำหรับการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.1.1.3.02 178544
YC.1.1.3

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในประกอบอาหารบนเรือยอร์ช

อธิบายการเก็บรักษาเนื้อประเภทต่างๆ รวมทั้งผักและผลไม้สำหรับการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.1.1.3.03 178545
YC.1.1.3

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในประกอบอาหารบนเรือยอร์ช

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในประกอบอาหารบนเรือยอร์ช

YC.1.1.3.04 178546
YC.1.1.4

เข้าใจประเภทและรูปแบบของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สามารถจำแนกการบริการอาหารประเภทต่างๆ

YC.1.1.4.01 178547
YC.1.1.4

เข้าใจประเภทและรูปแบบของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สามารถจำแนกการบริการเครื่องดื่มประเภทต่างๆ

YC.1.1.4.02 178548
YC.1.1.4

เข้าใจประเภทและรูปแบบของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

อธิบายรูปแบบของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

YC.1.1.4.03 178549
YC.1.1.5

จัดเตรียมอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ระบุความสำคัญของการจัดเตรียมอาหาร ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

YC.1.1.5.01 178550
YC.1.1.5

จัดเตรียมอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

อธิบายลักษณะของผู้แพ้อาหาร อาการ ของแพ้อาหาร และวิธีการแก้ไข

YC.1.1.5.02 178551
YC.1.1.5

จัดเตรียมอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

อธิบายบทบาทของโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและลูกค้า

YC.1.1.5.03 178552
YC.1.1.6

ปฎิบัติการต้อนรับและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีมารยาท

อธิบายความหมายและคุณลักษณะของการบริการลูกค้า

YC.1.1.6.01 178553
YC.1.1.6

ปฎิบัติการต้อนรับและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีมารยาท

อธิบายมาตรฐานการบริการลูกค้า

YC.1.1.6.02 178554
YC.1.1.6

ปฎิบัติการต้อนรับและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีมารยาท

อธิบายหลักการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

YC.1.1.6.03 178555
YC.1.1.6

ปฎิบัติการต้อนรับและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีมารยาท

ต้อนรับและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานการบริการและมีมารยาท

YC.1.1.6.04 178556
YC.1.1.7

ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามจรรยาบรรณของพนักงานจัดเลี้ยง

อธิบายคุณสมบัติของคนประจำเรือ ในตำแหน่งคนครัวบนเรือ

YC.1.1.7.01 178557
YC.1.1.7

ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามจรรยาบรรณของพนักงานจัดเลี้ยง

ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละตำแหน่ง

YC.1.1.7.02 178558
YC.1.1.7

ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามจรรยาบรรณของพนักงานจัดเลี้ยง

อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพของพนักงานจัดเลี้ยงได้

YC.1.1.7.03 178559

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-N/A-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การจำแนกประเภทของการจัดเลี้ยงและงานครัวได้2. ทักษะด้านการปฏิบัติงานในการต้อนรับและให้บริการลูกค้า3. ทักษะในการทำงานเป็นทีม4. ทักษะในการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และการเตรียมอาหาร5. ทักษะคุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงบนเรือ2. ความรู้เรื่องโภชนาการ3. ความรู้เกี่ยวกับจรรณยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน4. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ5. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบประกอบอาหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)เอกสารผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการการจัดเลี้ยง หรือการประกอบอาหาร หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน1.1 หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน1.2 หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ1.3 แฟ้มสะสมงาน2. พิจารณาหลักฐานความรู้2.1 ผลการประเมินจากการทดสอบแบบปรนัย2.2 ผลการสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

-N/A-


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์3. พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่นหนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงานยินดีต้อนรับ