หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฎิบัติงานจัดเลี้ยงบนเรือของลูกทีม

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-BUAO-175A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฎิบัติงานจัดเลี้ยงบนเรือของลูกทีม

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเลี้ยง ควบคุมคุณภาพรสชาติอาหารและการนำเสนออาหาร ดูแลการปฏิบัติงานของลูกทีมทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิด-ปิดการจัดเลี้ยงในแต่ละวัน และรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของลูกค้าพร้อมทั้งติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
YC.4.3.1

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเลี้ยง

สามารถจัดอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงาน

YC.4.3.1.01 178672
YC.4.3.1

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเลี้ยง

จัดตารางการทำงานและมอบหมายงานให้กับลูกทีมตามหน้าที่

YC.4.3.1.02 178673
YC.4.3.1

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเลี้ยง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกทีม

YC.4.3.1.03 178674
YC.4.3.1

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเลี้ยง

สร้างแรงจูงใจการทำงานให้กับลูกทีมเพื่อให้ลูกทีมพัฒนาตนเองในการทำงาน

YC.4.3.1.04 178675
YC.4.3.2

ควบคุมคุณภาพรสชาติอาหารและการนำเสนออาหาร

กำหนดมาตรฐานสูตรอาหารและเครื่องดื่มในงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.3.2.01 178676
YC.4.3.2

ควบคุมคุณภาพรสชาติอาหารและการนำเสนออาหาร

กำหนดการตกแต่งอาหารและรูปแบบการนำเสนออาหารในงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.3.2.02 178677
YC.4.3.2

ควบคุมคุณภาพรสชาติอาหารและการนำเสนออาหาร

ตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ ประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ

YC.4.3.2.03 178678
YC.4.3.2

ควบคุมคุณภาพรสชาติอาหารและการนำเสนออาหาร

ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพอาหาร

YC.4.3.2.04 178679
YC.4.3.3

ดูแลการปฏิบัติงานของลูกทีมทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

วางแผนการปฏิบัติงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.3.3.01 178680
YC.4.3.3

ดูแลการปฏิบัติงานของลูกทีมทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.3.3.02 178681
YC.4.3.3

ดูแลการปฏิบัติงานของลูกทีมทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

YC.4.3.3.03 178682
YC.4.3.3

ดูแลการปฏิบัติงานของลูกทีมทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

ติดตามและประเมินผลลูกทีม

YC.4.3.3.04 178683
YC.4.3.4

ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิด-ปิดการจัดเลี้ยงในแต่ละวัน

ตรวจสอบความพร้อมในการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ชก่อนเริ่มงาน

YC.4.3.4.01 178684
YC.4.3.4

ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิด-ปิดการจัดเลี้ยงในแต่ละวัน

ประชุมทีมงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนของงานจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.3.4.02 178685
YC.4.3.4

ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิด-ปิดการจัดเลี้ยงในแต่ละวัน

ควบคุมการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ชให้เป็นไปตามแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกิดปัญหาระหว่างงาน

YC.4.3.4.03 178686
YC.4.3.4

ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิด-ปิดการจัดเลี้ยงในแต่ละวัน

ประเมินผลงานการให้บริการหลังการจัดงานเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

YC.4.3.4.04 178687
YC.4.3.5

รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของลูกค้าพร้อมทั้งติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการ

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้างานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.3.5.01 178688
YC.4.3.5

รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของลูกค้าพร้อมทั้งติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการ

รับฟังข้อคิดเห็น (comments) จากลูกค้าในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช

YC.4.3.5.02 178689
YC.4.3.5

รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของลูกค้าพร้อมทั้งติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการ

แก้ปัญหาหน้างานกรณีเกิดปัญหาในงานบริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ชได้

YC.4.3.5.03 178690

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้2. ทักษะในการทำงานเป็นทีม3. ทักษะด้านครัวและการจัดเลี้ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนอาหารและเครื่องดื่ม2. การมอบหมายงาน3. การควบคุมการปฏิบัติงาน4. การสร้างแรงจูงใจพนักงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)3. ผลของการสอบปรนัย4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากคะแนนการสอบปรนัย ผลการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา


15. ขอบเขต (Range Statement)

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินด้วยข้อสอบปรนัย2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามข้อคำถามที่กำหนดไว้3. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่การสัมภาษณ์ด้วยยินดีต้อนรับ