คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ ดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เจราจาต่อรองนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการปิดการขายแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เตรียมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คำนวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้าและการจัดเก็บสินค้า วางแผนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.    มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 
2.    มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ/หรือ ภาษาอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน
3.    มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ และให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน
4.    สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
5.    สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6.    เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7.    มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร (Document Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่ง (Transport Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งทางอากาศ (Air Freight Officer) เป็นต้น
3331    ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-VTWC-690A ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-GVRD-694A ดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-CKNQ-695A จัดเตรียมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-HESJ-696A ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-AAKT-688A จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-VWQZ-689A ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0369-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ