หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-GVRD-694A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เจราจาต่อรองนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และดำเนินการปิดการขายแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04211

นำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. ติดต่อลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพเพื่อนำเสนอบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนการบริการลูกค้า

04211.01 173432
04211

นำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. นำเสนอแผนการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแก่ลูกค้าอย่างละเอียดครบถ้วน

04211.02 173433
04211

นำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. นำเสนอรูปแบบการขนส่ง และเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน

04211.03 173434
04211

นำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

4. นำเสนอประมาณการค่าบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน

04211.04 173435
04211

นำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

5. นำเสนอประโยชน์ของบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงได้รับจากบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน

04211.05 173436
04211

นำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

6. นำเสนอแนวโน้มการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

04211.06 173437
04212

เจราจาต่อรองนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. ให้ข้อมูลรายละเอียดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับลูกค้าเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วน

04212.01 173438
04212

เจราจาต่อรองนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

04212.02 173439
04213

ดำเนินการปิดการขายแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. ดำเนินการปิดการขายบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนของฝ่ายบริการลูกค้าอย่างถูกต้อง

04213.01 173440
04213

ดำเนินการปิดการขายแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. ดำเนินการติดต่อสอบถามลูกค้าตามขั้นตอนของฝ่ายบริการลูกค้าจนปิดการขายได้ ในกรณีลูกค้ายังไม่ตัดสินใจใช้บริการ

04213.02 173441

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการนำเสนอแผนการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

    1.1 สามารถติดต่อลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพเพื่อนำเสนอบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนการบริการลูกค้า

    1.2 สามารถนำเสนอแผนการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแก่ลูกค้าอย่างละเอียดครบถ้วน

    1.3 สามารถนำเสนอรูปแบบการขนส่ง และเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน

    1.4 สามารถนำเสนอประมาณการค่าบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน

    1.5 สามารถนำเสนอประโยชน์ของบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงได้รับจากบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน

    1.6 สามารถนำเสนอแนวโน้มการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2. ปฏิบัติการด้านการเจรจาต่อรองนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    2.1 สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับลูกค้าเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วน

     2.2 สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิบัติการด้านการดำเนินการปิดการขายแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     3.1 สามารถดำเนินการปิดการขายบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนของฝ่ายบริการลูกค้าอย่างถูกต้อง

     3.2 สามารถดำเนินการติดต่อสอบถามลูกค้าตามขั้นตอนของฝ่ายบริการลูกค้าจนปิดการขายได้ ในกรณีลูกค้ายังไม่ตัดสินใจใช้บริการ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดต่อลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพเพื่อนำเสนอบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยการนำเสนอแผนการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแก่ลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการขนส่ง และเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด นำเสนอประมาณการค่าบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้กับลูกค้า นำเสนอประโยชน์ของบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงได้รับจากบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแก่ลูกค้า และนำเสนอแนวโน้มการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

     2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับลูกค้าเพิ่มเติมและเจรจาต่อรองกับลูกค้าใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

     3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการปิดการขายบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนของฝ่ายบริการลูกค้า และดำเนินการติดต่อสอบถามลูกค้าตามขั้นตอนของฝ่ายบริการลูกค้าจนปิดการขายได้ ในกรณีลูกค้ายังไม่ตัดสินใจใช้บริการ

     4. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

     5. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ